תוספתא מסכת ידים (צוקרמאנדל) פרק ב

תוספתא מסכת ידים (צוקרמאנדל) פרק ב

  

הלכה א
הכהנים מקדשין במקדש ביד עד הפרק וברגל עד הסובך הנוטל ידיו לא יאמר הואיל והראשונים טמאין הריני נוטל את הטמאים ואם עשה כך צריך לנגב את ידיו אבל המטביל את ידיו אין צריך לנגב את ידיו:
הלכה ב
הנוטל ידיו צריך להגביה ידיו ולא יצאו המים חוץ לפרק ויחזרו ויטמאו את ידיו אבל המטביל ידיו אינו צריך להגביה את ידיו:
הלכה ג
הנוטל את ידיו אם נתכוון ידיו טהורות אם לאו ידיו טמאות אבל המטביל את ידיו בין כך ובין כך ידיו טהורות רבן שמעון בן גמליאל אומר נטל את הראשונים ואחר כך נמצא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.