תוספתא מסכת ידים (צוקרמאנדל) פרק א

תוספתא מסכת ידים (צוקרמאנדל) פרק א

  

הלכה א
מי רביעית נוטלין לידים לאחד אבל לא לשנים ומחצי לוג לשלשה אבל לא לארבעה ומלוג לחמשה אבל לא לעשרה ולמאה מוסיפין על הראשונים ואין מוסיפין על השניים דברי ר' מאיר ר' יוסי אומר מי רביעית נותנין אף לשנים מחצי לוג לשלשה אף לארבעה ומלוג לחמשה ולעשרה ולמאה:
הלכה ב
מוסיפין על השניים ואין מוסיפין על הראשונים כיצד נטל את הראשונים ושפשף ונמלך ונטל את השניים ואין בהן כדי שיגיעו לפרק הרי זה מוסיף עליהן אחד הנוטל ידו אחת ואחד הנוטל שתי ידיו אחד ידו של גדול ואחד ידו של קטן צריך ליטול מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.