תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ט

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ט

  

הלכה א
הזרוע והלחיים והקבה נוהגין בכלאיים ובכוי ר' אלעזר אומר הכלאים מן הרחל ומן הגדי נוהגין בו מן הכוי המוציא מחברו עליו הראייה:
הלכה ב
השוחט לרפואה לאכילת גוי ולאכילת כלבים חייב במתנות:
הלכה ג
השוחט ונתנבלה בידו הנוחר והמעקר ושחיטת נכרי פטור מן המתנות כהן וגוי שמכרו בהמתן לישראל לשחוט חייב במתנות נשחטו ברשותן ואחר כך מכרוהו לו פטור מן המתנות:
הלכה ד
ישראל שמכר בהמתו לכהן לשחוט פטור מן המתנות נשחטה ברשותו ואחר כך מכרה לו חייב במתנות:
הלכה ה
כהן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.