תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ב

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ב

  

הלכה א
השוחט שני חצאין בעוף שחיטתו פסולה אין צריך לומר שני חצאין בבהמה ר' יהודה פוסל לעולם עד שישחוט את הוושט ושני הורידין:
הלכה ב
שחט חצי גרוגרת בעוף ושהה כדי שחיטה ואחר כך שחט את כולה שחיטתו כשרה אחד או רוב אחד בעוף אף על פי ששהא לזמן מרובה שחיטתו כשרה:
הלכה ג
היה שוחט וחתך את הראש בבת אחת אם נתכוון לכן שחיטתו פסולה ואם לאו שחיטתו כשרה:
הלכה ד
שחט את הוושט ואחר כך נשמטה הגרוגרת שחיטתו כשרה נשמטה הגרגרת ואחר כך שחט את הושט שחיטתו פסולה שחט את הוושט ונמצא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.