תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ז

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ז

  

הלכה א
ר' יוסי אומ' מזבח כולו צפון שנאמר ושחט אותו על ירך המזבח צפנה לפני י"י ר' יוסי בר' יהודה אומר מחצי המזבח ולצפון כצפון מחצי המזבח ולחוץ כדרום וכן היה ר' יוסי ברבי יהודה אומר שני פסיפסין היו בבית החלפות פתוחין למערב גבוהין מן הארץ שמונה אמות שתהא עזרה כשירה לאכילת קדשי קדשים ולשחיטת קדשים קלים אפילו אחורי בית הכפורת שנאמר ושחטו פתח אוהל מועד וגו':
הלכה ב
מנחות היו נקמצות בכל מקום בעזרה אפילו בראשו של מזבח:
הלכה ג
אחד חטאת העוף ואחד עולת העוף באות מן החולין ביו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.