תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ד

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ד

  

הלכה א
הלוקח ירק מן השוק הרי זה בורר כל היום כולו ואינו חושש משגמר בלבו אסור להחזיר אין יכול מפני שצריך לעשר ולעשר אין יכול מפני שמחוסר מניין וליטול אחד אין יכול שמא יבוא אחר ויטול ונמצא מעשר מן המתוקן על שאינו מתוקן
הלכה ב
הרוצה [להחזיר עלי] ירק ולהקל ממשאו לא ישליך עד שיעשר ר' יוסה או' בודיי אסור ובדמיי מותר
הלכה ג
המוצא פירות בדרך ונטלן לאכלן ונמלך להצניע לא יצניע עד שיעשר ר' יוסה אומר בודיי אסור ובדמיי מותר
הלכה ד
קנובת ירק שבגנה הרי זו מותרת של בעל ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.