תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ז

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ז

  

הלכה א
המגרש את אשתו ואמ' לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלני ר' ליעזר מתירה לינשא לכל אדם חוץ מאותו האיש מודה ר' ליעזר שאם נשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה שמותרת לינשא לזה שנאסרה עליו לאחר מיתתו של ר' ליעזר נכנסו ארבעה זקנים להשיב על דבריו ר' טרפון ור' יוסה הגלילי ור' לעזר בן עזריה ור' עקיבא אמ' ר' טרפון הלכה ונשאת לאחיו ומת בלא ולד היאך זו מתיבמת לו נמצא מתנה על מה שכת' בתורה תנאו בטל הא למדנו שאין זה כריתות
הלכה ב
אמ' ר' יוסה הגלילי היכן מצינו ערוה בתורה שמותרת לאחד ואסורה לאח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.