תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ג

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ג

  

הלכה א
המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני ומתו צריך ליטול רשות מן היורשין אילו הן היורשין ר' אומ' כל שירשו ר' ליעזר בן יעקוב אומ' המלוה מעות את הכהן ואת הלוי בפני בית דין ומתו מפריש עליהן ברשות אותו שבט המלוה מעות את העני ומת ברשות כל עניים ר' אחא אומ' ברשות עניי ישראל המלוה את העני והעשיר אין מפרישין עליו שאין מפרישין על האבוד זכה עני במה שבידו המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני מפריש עליהן בשער הזול ואין שמטה משמטתו אם רצה לחזור לא יחזור אם נתיאשו מהן אין מפרישין עליהן שאין מפרי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.