תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ב

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ב

  

הלכה א
המביא גט ממדינת הים ונתנו לה ולא אמ' לה בפני נכתב ובפני נתחתם הרי זה מקבלו הימנה אפי' לאחר שלש שנים יחזור ויתננו לה ויאמר לה בפני נכתב ובפני נתחתם
הלכה ב
נאמנת אשה שתאמר זה גט שנתת לי נקרע כשר נתקרע פסול נקרע בו קרע של בית דין פסול ר' שמעון בן לעזר אומ' מדבק את הקרעים ונותן לה ואומ' לה בפני נכתב ובפני נתחתם אחד או' בפני נכתב ואחד אומ' בפני נתחתם פסול שנים או' בפנינו נכתב ואחד אומ' בפני נתחתם ר' יהודה מכשיר בזה ר' שמעון או' אפי' כתבו היום וחתמו למחר כשר כתבו בעיר זו לא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.