תוספות

תוספות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11744 מקורות עבור תוספות. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

שפתי חכמים במדבר פרשת נשא פרק ה

 דכי משמע שודאי זינתה ואם ודאי זינתה אין משקין אותה:פסוק כאט כלומר אם לא אמת מה שאמרתי יארע לי כו'. דאם לא כן יתן ה' בך אלה מיבעי ליה ולמ"ד דמלת לאלה במקום בעבור שתהיה כלי לכל מקלל ומשביע:פסוק כבי תוספות פרק קמא דקידושין (דף כ"ז) פירשו דמחד אמן מפיק שפיר על האלה ועל השבועה ואיש זה ואיש אחר שהרי אכל מה שכתוב בפרשה קאי ואלה ושבועה בהדיא כתיבי בפרשה וכתיב נמי תחת אישך דמשמע בין מאיש זה בין מאיש אחר ואידך אמן קאי על ארוסה ושומרת יבם דלא כתיבי בפרשה ורש"י קיצר בלשונו:פסוק כד

112

שפתי חכמים במדבר פרשת בהעלותך פרק ט

 משה שיעשו הפסח ויש לומר שהיו הרבה שלא היו נמולין שבמדבר לא היו מלין את בניהם. ואם תאמר אם כן מאי זה גנות וכו' והא לא היו יכולין לעשות. ויש לומר שהם גרמו מכח עונותיהם שאלולי היה החטא היו נכנסין לארץ ישראל בעוד ג' ימים כדפרש"י בפסוק נוסעים אנחנו וגו' (תוספות קידושין דף ל"א):פסוק בי ר"ל מבמועדו שני דכתיב בקרא דריש ליה משום דכבר ילפינן מבמועדו הראשון דפסח דוחה את השבת דילפינן מועדו מועדו מקרבן תמיד שכתוב ביה במועדו וקרבן תמיד דוחה את השבת ואייתר לה במועדו שני למדרש שדוחה את הטומאה (בספרי) אי נמי יש לומר מחד

113

שפתי חכמים דברים פרשת שופטים פרק יז

 על דברי חכמי העיר שאחד מזכה ואחד מחייב על מי ראוי לסמוך אי נמי שבתחלה סתם כי יפלא ואחר כך פירש דברי ריבות שזה מטהר וזה מטמא וכו':ה פירוש מכל המקומות שבשאר ארצות לאפוקי בארץ ישראל היה עין עיטם גבוה ממנו כמו שפירש"י לקמן בפסוק ובין כתפיו שכן. תוספות:פסוק טו ר"ל וכי אפשר שילך אדם אל השופט שאינו בימים ההם. אלא ללמדך בא אפילו אינו וכו':פסוק יאז דהכי פירושו אפילו אם אומר לך על ימין שאתה סבור שהוא שמאל ועל שמאל שאתה סבור שהוא ימין שתשמע לו ולא תתלה את הטעות בו אלא בך כי

114

אבן עזרא בראשית שיטה אחרת - הקדמה

 עמוק או מפורש. והנה אומר כלל בתורה, גם בדברי המקרא גם במשנה, ובכל מסכתות ובכל ברייתות ומכילתות, שאם מצאנו באחד הנזכרים, דבר שיכחיש אחד משלשה דברים, כי האחד שקול הדעת הישרה, או כתוב מכחיש אחר בדרך סברא, או יכחיש הקבלה הנגמרה, אז נחשוב לתקן הכל כפי יכלתינו, בדרך משל, או תוספות אות או מלה על דרך לשונינו. ואם לא נוכל לתקן אל האמת, נאמר כי זאת החכמה ממנו נעלמה, כי יד שכלנו קצרה, ודעת בני דורינו חסרה. והדבר שהלאנו, יהיה כספר מונח ונעזב, וחלילה לנו לומר שהוא שקר וכזב, גם לא נאמין שהוא כמשמעו, רק נאמין כי הכותב זה הסוד

115

אבן עזרא בראשית פרשת בראשית פרק ב

 ביום הראשון תשביתו שאור (שמות יב, טו). ולמה זאת הצרה, וכלוי מעשה איננה מעשה, כאילו אמר לא עשה מעשה. וכן פי' ויכל גם וישבות וטעם מלאכתו אשר עשה ביום הששי טרם יום השבת. וטעם וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו מכל הבריאות שברא:(ג) ויברך אלהים פירוש ברכה תוספות טובה, וביום הזה תתחדש בגופות דמות כח בתולדות ובנשמות כח ההכרה והשכל. ויקדש אותו שלא נעשתה בו מלאכה כמו חבריו. ופי' אשר ברא אלהים לעשות השרשים בכל המינים, שנתן בהם כח לעשות דמותם. והמפרש לעשות תחת עשה, גם עשה תחת ברא, איננו כן לפי דעתי. ואמר הגאון שברכת היום וקדושו ישוב על

116

אבן עזרא בראשית פרשת וירא פרק יט

 ד) נסבו מבנין נפעל. כל העם מקצה. שלא היו סמוכים אל הבית:(ה) ונדעה אותם כנוי לשכיבה:(ו) הפתחה אל הפתח, תי"ו דלת סימן נקבה ונמצא חסר:(ח) ידעו איש לשון רבים ורבות בפעל שעבר בלא תוספות וי"ו פתוח שוה. האל. כמו האלה. ויאמר הגאון, כי בעבור השלישי שלא בא אמר כן. וזה הטעם רחוק, כי גם שתי הלשונות תמצאם בלשון ארמית:(יא) בסנורים מלה רביעית. וחברתה במעשה אלישע ופירושו מחשך העין והלב:(יב) עוד מי לך פה אם יש לך חתן. ובניך. או חתנים שהם כבניך וכבנותיך. והנה פה טענה על האומר כי האחד הלך להציל את לוט, כי

117

אבן עזרא בראשית פרשת וישב פרק לח

 וזה לא ימצא פחות מי"ב שנה, ועוד וירבו הימים, גם הרתה תמר והולידה פרץ והוא בא אל מצרים ויש לו שני בנים. ואל יקשה עליך דבר בצלאל, כי בגעתי אל מקומו אפרשנו:(ב) איש כנעני יש אומרים סוחר, כמו כנען בידו מאזני מרמה (הושע יב, ח). ועם תוספות יו"ד: ולא יהיה כנעני עוד (זכריה יד, כא). ויתכן להיות כמשמעו. וחז"ל אמרו כי וירד יהודה (ברא' לח א) - שירד מגדולתו. וזה דרך דרש, כי הבא מפאת צפון של עולם לדרומו הוא יורד ואנשי המחקר יבינו, כי זה אמת:(ה) בכזיב שם מקום:(ח) ויבם אותה טעמו אחר שאתה יבמה, הראה היבום,

118

אבן עזרא בראשית פרשת ויגש פרק מה

 הה"א הנעלם ליו"ד נעלם, כמו פי צדיק (תה' לז, ל), גם כן לשון רבים ופי רשעים (משלי י, יא), ובהתחבר זה היו"ד עם יו"ד סימן המדבר חסרו האחד, כמו כי פי המדבר. והטעם שהיה מדבר בלשונם עמם בלא מליץ:(יד) צוארי ימצא לשון רבים ויחיד, ועם תוספות נו"ן. אכן האל"ף לא נעדר:(יז) טענו - שימו משא ומטעני חרב (ישעי' יד, יט) קרוב ממנו. בעירכם - בהמתכם וכן: אנחנו ובעירנו (במד' כ, ד):(יח) חלב הארץ כמו שומן:(כב) חליפות שמלות - מלבושים, אין זה כמו זה, והפחות שתים:(כג) וטעם כזאת - מחליפות שמלות מהטובות שהיו במצרים. בר - דגן. ולחם - כמשמעו. ומזון - אפונים

119

אבן עזרא בראשית פרשת ויחי פרק מט

 מאזנים, כי החולם והשורק יתחלפו זה בזה. ועקרו. כמו סוסיהם תעקר (יהושע יא, ו). וזה אות כי עיר שכם גדולה היתה כי היא מוקפת חומה:(ז) ארור אפם כי עז דרך נבואה או דרך תפלה, שיחסר אפם וטוב להם, כי ארור - הפך ברוך, וכאשר הברכה תוספות, הארירה מגרעת. ועברתם כפול הטעם, וכן אחלקם... ואפיצם. והטעם שהם אלה ראויים שיפרדו ולא יתחברו יחדיו. והנה מצאנו כי גורל שמעון נפל בתוך נחלת בני יהודה, והנה הוא ברשות אחר. וגם עריו לא הי' דבקים זו לזו, רק מפוזרות בינות גורל יהודה. גם כן לוי שהי' לו שמונה וארבעים עיר, והן מפוזרות בינות

120

אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרשת שמות פרק א

 י, יג), כי כתיב ראשונה יסעו (שם ב, ט): ותמלא הארץ ארץ גושן היא רעמסס בשו"א נח תחת העי"ן, כי הראשון שתחת העי"ן שהוא דבק עם הרי"ש יקרא נח, והשני תחת מ"ם יקרא נע, כי הוא כמו תחילת נע השפה:(ח) ויקם מלך חדש פירושו כמשמעו בלא תוספות שלא היה מזרע המלוכה, על כן כתיב ויקם, כמו כי הקים בני את עבדי (ש"א כב, ח):(ט) ויאמר אל עמו המצריים הנה עם מלת עם איננה סמוכה, רק בני ישראל פירוש ותוספות ביאור, כמו אהיה אשר אהיה (שמות ג, יד), אשר התהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחק (ברא' מח, טז). ממנו. כל

1234567891011121314151617181920