תוספות

תוספות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11744 מקורות עבור תוספות. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת דמאי פרק ד

 שיש לרבו טובת הנייה לא כל שכן [דף יח עמוד ב] הוציא להם מעשר שני מתוך ביתו אמר להן פדוי הוא נאמן פדוי לי ופדו לכם אינו נאמן. מתני' דרבי אליעזר היא דרבי אליעזר אומר הנאמן לשני נאמן לראשון אמר רבי יוסי דברי הכל היא עשו אותה כתוספות הבכורים מה תוספות הבכורים נאכלת בטהרה ופטורה מן הדמאי אף זה נאכלת משום שני ופטור מן הראשון אתא ר' חנניה בשם רבי אימי דר"א היא וכיני מתנית' לא יתנום בשבת דתנינן תמן ב"ש אומרים אין מוליכין חלה ומתנות לכהן בי"ט בין שהורמו מאמש בין שהורמו מהיום וב"ה מתירין הדא ילפא מן ההיא

2

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מעשר שני פרק ד

 שמאי אומרים בודאי אחד עשר ובדמאי עשרה. תני בר קפרא בין בדמאי בין בודאי אחד עשר הן. הורי רבי יודן בי רבי שלום כהדא דתני בר קפרא בית שמאי כרבי ליעזר דרבי ליעזר אמר הנאמן על השני נאמן על הראשון. א"ר יוסי דברי הכל היא עשו אותו כתוספות הביכורים מה תוספות הביכורים נאכלת בטהרה ופטור' מדמאי אף זה נאכל משום שני ופטור מן הראשון. אתא ר' חנניה בשם רבי יוסי דר' ליעזר היא:הלכה ומתני' כל המעות הנמצאין הרי אלו חולין ואפילו דינרי זהב עם הכסף ועם המעות. מצא בתוכן חרש וכתוב עליו [דף כו עמוד ב] מעשר הרי

3

שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה י

 יעמדו (יחזקאל כז). וכי אין אנו יודעים שעל הארץ יעמודו? אלא הרי שטבעה ספינתו של אחד מהם בים, אם יש לו קרקע - על הארץ יעמדו, הוא מעמידו; אין לו קרקע - אין לך הבל גדול מזה. ר' נחמיה אמר: ויתרון ארץ בכל הוא - אפילו דברים שאתה רואה אותן מיותרין בתורה, כגון תוספות של בית ר' ותוספות של ר' נתן, גרים ועבדים, אף הם נתנו למשה מסיני, כגון ציצית ומזוזה ותפילין, אף הם בכלל התורה. הדא הוא דכתיב: ויתן ה' אלי את שני לוחת האבנים כתבים באצבע אלהים ועליהם ככל הדברים [אשר דבר ה' עמכם] (דברים ט). אמר ריב"ל: עליהם, ועליהם, כל [

4

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה ל

 בעי צפה לתורה. שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה (שם /משלי/ ג, יח). ור' אבא אמ' אמ' דוד לפני הקב"ה רבונו שלעולם תודיעני אורח חיים, אמ' לו הקב"ה אטליס מתמיה, עשה ואכול, שמור מצותי וחיה (משלי ד, ד; שם /משלי/ ז, ב). שובע שמחות, שבענו בה' שמחות, מקרא משנה תלמוד תוספות ואגדות. ד"א שובע שמחות את פניך, אל תהי קורא שובע אלא שבע, אלו שבע כתות שלצדיקים שעתידי' להקביל פני שכינה, ופניהם דומות לחמה ולבנה לרקיע ולכוכבים לברקים ולשושנים ולמנורה הטהורה שהיתה בבית המקדש. לחמה מנין שנאמר ברה כחמה (שיה"ש =שיר השירים= ו, י). ללבנה מנין שנאמר יפה כלבנה (שם /

5

קהלת רבה (וילנא) פרשה ה

 חובלי הים אל ארץ יעמודו, וכי אין אנו יודעים שעל הארץ הם עומדים אלא כיון ששקעה ספינתו של אחד מהם ויש לו קרקע על הארץ הוא מעמידו אין לו קרקע אין הבל גדול מזה.ב ר' נחמיה אומר ויתרון ארץ בכל היא דברים שתראה הן מיותרין בתורה כגון תוספות של בית רבי ותוספות של ר' נתן הלכות גרים ועבדים אף הם נתנו למשה מסיני וכגון הלכות ציצית תפילין ומזוזות בכלל התורה הם כדכתיב (דברים ט') ויתן ה' אלי את שני לוחות האבנים כתובים באצבע אלהים ועליהם ככל הדברים וכתיב (שם /דברים/ ח') כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם וגו' כל

6

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ואתחנן - הוספה

 לב בשר (יחזקאל לו כו).[ג] אז יבדיל משה שלש ערים (דברים ד מא). זש"ה אוהב כסף לא ישבע כסף ומי אוהב בהמון לא תבואה (קהלת ה ט), ר' נחמיה אומר מי שאוהב את התורה לא ישבע תורה, שנה המשנה מבקש לשנות התלמוד, שנה תלמוד מבקש לשנות תוספות, וגם אוהב בהמון לא תבואה, ואינו מעמיד תלמידים, גם זה הבל. ד"א אוהב בהמון, מי שהומה ומהמה אחר המצות, לא תבואה, ואין לו מעשים טובים, גם זה הבל. ומי שהיה מחבב את המצות, זה משה, שעם שבא להסתלק מן העולם, מצוה קטנה שהניח, אינו מסתלק מן העולם עד שאפרשה בעוד שיש בידי

7

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת חיי שרה - תולדות פרק כה

 ד"א קטורה תרגום קשורה, שאע"פ שכתוב בה ותלך ותתע לא נחשדה על בריה אחרת חוץ מאברהם, אלא חתומה כקנקן שהוא קשור וחתום: ד"א ויוסף אברהם. ר' שמעון בן לקיש בשם בר קפרא אמר תוספתו של הקב"ה מרובה על העיקר, ישמעאל בן הגר הוא היה העיקר, ולפי שהיו בני קטורה לשון תוספות נתרבו, דכתיב ותלד לו את זמרן וגו', כלם ראשי אומות הן, הכל שבעה הם עם ישמעאל, הוא שאמרו רבותינו ז"ל לומר בשעת המילה יחי הילד לאביו ולאמו, יהא אח לשבעה ואב לשמונה, אח לשבעה זה היה יצחק, שהיה אח לשבעה לבני קטורה עם ישמעאל, ואב לשמונה זה אברהם, שהוליד

8

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וישלח פרק לד

 סימן יי) ואתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם. ראו שהיתה הארץ חביבה בפניכם, לכך היו מרצים אותם לארץ:סימן יאיא) ויאמר שכם. החציף פניו ודבר הוא בעצמו:סימן יביב) הרבו עלי מאד מהר ומתן. מהר אלו הנדוניות, ומתן תוספות הנדוניות:סימן יגיג) ויענו בני יעקב וגו' במרמה. כשם שלקח יעקב הברכה במרמה והיא חכמה, כך ויענו בני יעקב במרמה, ושמא תאמר ברמיה, ת"ל אשר טמא את דינה אחותם, כדין וכשורה עשו:סימן ידיד) ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות את הדבר הזה לתת את אחותנו לאיש אשר לו ערלה. א"ר יוחנן עובד כוכבים ועבד הבא על בת

9

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת נשא

 ולא נזרו על קרבניו. לה' על נזרו. ולא קרבן אחרים על נזרו. מלבד אשר תשיג ידו כפי נדרו אשר [דף צא עמוד ב] ידור. מלמד שאם אמר הריני נזיר ע"מ לגלח על מאה עולות על מאה שלמים קורא אני עליו כפי נדרו לפי שהן קדשים שבנדר ושבנדבה. אבל לא על תוספות חטאות ואשמות לפי שאינן בנדר ונדבה. ד"א כפי נדרו אשר ידור הרי שאמר עלי חמשה נזירות שאגלח תגלחת אחת ואעלה לכולם קורא אני עליו כפי נדרו אשר ידור ת"ל יעשה על תורת נזרו. כלומר כמשפט סדר קרבן הנזיר כן יעשה לכל נזירות ונזירות:ברייתא שאל רבי אלעזר ורבי יוחנן

10

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) איכה פרק ג

 ס"א אני הגבר ראה עני בשבט עברתו. ייאוסו צל אומו כי גרנט מלי אברי פמטוטו (?), כך אדמה עלי יכול כל אדם לומר זה האיש ראה עני בשבט עברתו של השם מכל הנביאים שהתנבאו על החורבן, שהרי כמה נביאים נתנבאו על חורבן הבית ובכולם לא חרבה הבית בימיהם כי אם בימי. (תוספות המאור הגדול רש"י ז"ל).סימן ב(ב) אותי נהג ויולך חושך ולא אור. כנגד שתי חורבנות, ממשמע שנאמר חשך איני יודע דלאו אור ומאי ולא אור, בלא נבואה שנאמר אין עוד נביא: דבר אחר ולא אור. בלא תורה ונעו מים אל ים.סימן ג(ג) אך בי ישוב. במכות

1234567891011121314151617181920