תוספות יום טוב מסכת גיטין פרק ו

תוספות יום טוב מסכת גיטין פרק ו

  

משנה א
האומר התקבל כו' אם רצה לחזור יחזור - וכי מטא גיטא לידה ולא חזר. מיגרשה. ואע"ג דבעל לאו בר שווי שליח לקבלה הוא אפ"ה אמרינן דאדם יודע שאינו יכול לעשות שליח לקבלה וגמר ונתן לשם הולכה והתקבל והולך לה קאמר. גמרא:
התקבל - וכן לשון המשנה ספ"ח דנדרים ורפ"ז דשבועות ואע"פ שהיה יכול לשנות קבל בל' קל:
האשה שאמרה התקבל כו' - כדמסיים ברייתא רפ"ב דקדושין דף מ"א שכתבתי בריש מכילתין ושלחה [מלמד] שהיא עושה שליח פירש"י קרי ביה ושלחה לא מפיק ה"א:
לפיכך אם א"ל הבעל אי אפשי כו' - פירש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.