תוספות חדשים מסכת עדויות פרק א

תוספות חדשים מסכת עדויות פרק א

  

משנה ב
[הר"ב] ד"ה קב כו' שהן כו'. מפורש יפה בפי' הר"ב משנה ו' פ"ב דחלה ע"ש:


משנה ג
[תוי"ט] ד"ה הלל כו' עי' מ"ש כו'. משום דשמאי בא להוסיף:

[תוי"ט] סד"ה ב' גרדיים כו' וצ"ע כו'. ודבריו צ"ע דהא בה' מלכים כתב הרמב"ם בהדיא אין מעמידין מלך ולא כ"ג לא קצב כו'. (ש"ל):


משנה ה
ויסמוך כו'. בתוס' והביאה הראב"ד נתן עוד טעם שאם יצטרך אליהם שעה ויסמכו עליהם:


משנה ט
[הר"ב] ד"ה וחכמים מתירין בכה"ג ע"י צירוף פירות הוא פי' הרמב" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.