תוספות חדשים מסכת נדרים פרק ז

תוספות חדשים מסכת נדרים פרק ז

  


משנה א
[תוי"ט] ד"ה ור"ע כו' כר"ע. אף על גב דהלכה כר"ע מחבירו ולא מחביריו והכא חכמי' פליגי עליו. הא קאמר התם מאן חכמים רשב"ג וכ"כ הר"ן: