תוספות חדשים מסכת נדה פרק א

תוספות חדשים מסכת נדה פרק א

  

משנה א
[תוי"ט] ד"ה וחכמים כו' מהיכי תיתי להוסיף כו'. ואפשר לומר דה"א אפי' להוסיף על מעל"ע כגון שבדקה עצמה אתמול בצהרים לאחר תשמיש. ובערבית ושחרית שלאחריה לא בדקה. ובצהרים בדקה ומצאה טמאה. וה"א דמטמאינן לה משחרית אף שהוא יותר ממעל"ע משום דפשעה ולא בדקה כתקנת חכמים. וגם הפסד מועט היא וכדאמרינן לקמן דף ה' קמ"ל דלא חילקו חכמים ולאפוקי מדעת המנהיר שהביא המשנה למלך פ"ג מה"מ ה"ד:

[תוי"ט] ד"ה כל כו' להיות בודקה כו'. וא"כ כ"ש דמשמשת בעדים:

[הר"ב] ד"ה על יד אחר כו'. ורש"י ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.