תוספות חדשים מסכת נגעים פרק יב

תוספות חדשים מסכת נגעים פרק יב

  

משנה א
[תוי"ט] ד"ה בית. ולסברת הרא"ש דכתב ארבעה דוקא הוא דמרבינן לא פחות ולא יותר דמשמע ולא חמש לק"מ:

[תוי"ט] ד"ה על ארבע קורו' כו'. ניחא טפי. כיון שהזויות בנוין על עמודין קרינן ביה בית ארץ (הרא"ש):


משנה ה
[הר"ב] ד"ה אפי' כו' כר"י. והרמב"ם פי"ד מהלכות טומאת צרעת הלכה ד' פסק כר"י ע"ש בכ"מ שכתב אע"ג דר"מ ור"ש לכאור' הם רבים. אפשר לומר דלא פליגי עליו:

[תוי"ט] ד"ה אם כך כו'. ויתחילו בביתו. ובחיבורו פי"ו מהלכות טומאת צרעת הלכה י' האריך להזהיר שלא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.