תוספות חדשים מסכת כתובות פרק יג

תוספות חדשים מסכת כתובות פרק יג

  

משנה א
[הר"ב] ד"ה תשבע בסוף כשישבעו כו'. וכן פירש"י וכ"מ בגמ' דף ק"ז ע"ב ע"ש דלא כהרמב"ם. (ממהורש"ח זצ"ל):


משנה ב
[תוי"ט] ד"ה הניח מעותיו כו' ושמעתי שטבע כו' אבל בירושלמי פ"ט דשביעית איתא שאמרו לקיסר שדרך טבע של חיה שאינה מניחה מדינתה שנתגדלה בה ורצה לנסותה מה עשה לקח צביים וחיפה קרנותיהם בכסף ושלחם לאפריקא וחזרו כן לאחר ל' שנים ע"ש ול"נ משום דדרך הצבי כשרץ מהפך ראשו לאחוריו גם לפניו וכמ"ש במדרש וכ"ה בזוהר וא"כ כיון שמנענע תמיד ראשו לכאן ולכאן א"א שינוח דבר על קר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.