תוספות חדשים מסכת כתובות פרק ט

תוספות חדשים מסכת כתובות פרק ט

  


משנה א
[תוי"ט] ד"ה דין ודברים כו' ומה לו עוד ולא נקט כו' ולי נראה דדין אין לי לחוד י"ל דלא רוצה לתבעה לדין בשביל הנכסים אם לא תתן לו מדעתה אבל לא סילק מעיקר הנכסים מכ"ש שאם הוא יהא מוחזק כגון גבי פירות שאכל שלא יחזיר דבעל השטר ידו על התחתונה כדאיתא בגמרא כאן שמפרשים לשון השטר בדבר הגרוע מכל מה שאפשר לכך צריך לכתוב ג"כ ודברים. וק"ל. (ממהורש"ח זצ"ל):