תוספות חדשים מסכת כתובות פרק ה

תוספות חדשים מסכת כתובות פרק ה

  

משנה ד
[תוי"ט] ד"ה המותר כו' אעפ"י שהר"י חולק שם. ול"נ כהרר"י גם הטור שם בריש סי' פ"א סתם כן כמ"ש הב"ח שם ובזה עולה הסוגיא כאן כהוגן וא"צ לדחוק כמ"ש כאן בשם הר"ן גם א"צ לדחוקי מ"ש התוס' כאן בד"ה אי במעל' כו' ובד"ה במעלה ודו"ק. (ממהורש"ח זצ"ל):


משנה ז
[תוי"ט] ד"ה שלשה דינרין כו' הם כנגד ז' ימי השבת. ובירושלמי מפרש כנגד ז' מלאכות שהאשה עושה לבעלה וגבי המורד דמוסיפים ג' כנגד שארה כסותה ועונתה:


משנה ח
[תוי"ט] ד"ה מטה כו' ופריך בגמ' כ'. כלומר במט ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.