תוספות חדשים מסכת כלאים פרק ד

תוספות חדשים מסכת כלאים פרק ד

  

משנה ו
[תוי"ט] ד"ה עד שיהיו כו' הצורה היותר ראויה עכ"ל. ולי נראה דאתי לאשמעינן אפילו יהיה אחת בינתיים או באמצע וגם אחד יוצא זנב דהוי כרם ועל דרך ריש פרק דלקמן כרם שנטוע ערבוביא וכו' וק"ל:

אמר המגיה ולפעד"נ דאתא לאשמועינן כמה שכתב בירושלמי הביאו הר"ש רפ"ה שאם היו דקים ולא היו זה כנגד זה ואחד יוצא זנב ואח"כ העבו והם זה כנגד זה ואחד יוצא זנב הוי כרם וכן פסק הרמב"ם פ"ז מהלכות כלאים ה"י ע"ש וזה שתנא הכא הנוטע ב' כנגד ב' ואחד בינתיים או באמצע אינו כרם עד שיהיו ב' כנגד ב' כו' פי' ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.