תוספות חדשים מסכת ידים פרק ד

תוספות חדשים מסכת ידים פרק ד

  

משנה א
[תוי"ט] ד"ה טמאה מדרס כו' פי' בענין אחר כו'. עיין בכלים פ"כ משנה ב' מש"ש:


משנה ב
שנזבחו שלא לשמן. בין שינוי קודש ובין שינוי בעלים (הר"ש):

שנזבחו. ולאו דוקא שנזבחו. אלא ה"ה בקבלה והולכה וזריקה. אלא עבודה קמייתא נקט (הרא"ש) ועיין בתוי"ט בזבחים. גם אפשר לומר דלהכי נקיט זביחה דאע"פ שכשרה בזר סד"א דלא חשיבא כולי האי עבודה לפסול במחשבה:

אלא העולה. מדקאמר הנאכלים. ועולה כולה כליל (הרא"ש):


משנה ג
שאתה מחמיר כו'. שמעשר שנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.