תוספות חדשים מסכת זבחים פרק יב

תוספות חדשים מסכת זבחים פרק יב

  

משנה א
[תוי"ט] ד"ה לערב כו' דאי מחוסר כפורים כו'. וזה אינו דטבילתו הוא למעלה בעלמא מד"ס ואינה מעכבו בחלוקה דמדאוריי' ראוי הוא. אלא נ"ל משום דהיו נותנין דמי קניהן לשופרות כדאיתא בשקלים וסומכים על הב"ד שיקרבו שאין עומדים משם עד שיכלה כל המעות שבשופרות ולכן הי' צריך להמתין עד הערב וק"ל. (ממהורש"ח זצ"ל):

[שם] ד"ה בעל מום כו' דוקא אכילה ולא כו'. ול"נ לתרץ דאכילה נלמד מדכתיב לחם אלהיו מקדשי קדשים יאכל ושם נזכר ג"כ בעל מום מעיקרא דכתיב שרוע וכן בעל מום עובר מרבינן מכל ועל כולן נאמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.