תוספות חדשים מסכת גיטין פרק ד

תוספות חדשים מסכת גיטין פרק ד

  

משנה ג
[תוי"ט] ד"ה אין אלמנה כו'. וה"א דאלמנה שהוא בתוך זמנה כו' וקי"ל חזקה אין אדם פורע תוך זמנו קמ"ל משום כיון דאית לה בתנאי ב"ד מתפיס לה צררי אפי' בתוך זמנו. (תוספות):

[תוי"ט] ד"ה שתהא נודרת כו' וי"ל דחיישינן שמא יפר לה כו'. או שמא ישאל על ההיקם ואח"כ יפר לה. (הרא"ש):


משנה ד
[תוי"ט] ד"ה לא ישתעבד כו' אמרו בגמ' למאן דמוקי כו'. וא"ת מה"ט נמי כשפדאו לשום עבד ישתעבד לרבו שני וי"ל דמטעם זה אין ראוי לגזול את עבדו וליתנו לחברו ולא שייך האי טעמא אלא כשפדאו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.