תוספות חדשים מסכת בבא בתרא פרק ה

תוספות חדשים מסכת בבא בתרא פרק ה

  


משנה ד
[תוי"ט] ד"ה לא ישפה כו' דומה לארמי כו'. גם לעברי ושפו עצמותיו (איוב ל"ג). קול הרמ"ז: