תוספות אנשי שם מסכת מעשרות פרק ב

תוספות אנשי שם מסכת מעשרות פרק ב

  

משנה א
במשנה היה עובר בשוק. תמהני מהרמב"ם שפי' היה עובר המוכר דהא בפרקי' דלעיל אמרי' דבמוליך לשוק למכור הוקבעו מיד שנגמ"ל. אלא מיירי בזמן שרוב בנ"א מכניסין לבתיהן כירושלמי ודוקא עובר דאילו עומד אע"ג דרוב מכניסים לבתיהם. אלו ודאי הוקבעו כי הוא מן המיעוט המוליכין לשוק למכור שהרי עומד שם עמהם ובשוק דנקט רבותא אשמעי' דאע"ג דמקום מיוחד למכור הוא הואיל ואינו עומד אלא עובר אמרי' דמן רוב ההולכים לבתיהם הוא. (הו"ע). ותמוה לשון הר"מ בחבורו דבהכניסו לבתיהם מחלק בין רוב מכניסין לבתיהם ובין רוב מכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.