תוספות אנשי שם מסכת כלאים פרק ד

תוספות אנשי שם מסכת כלאים פרק ד

  

משנה א
במשנה שחרב מאמצעו. ומיירי כשיש בנשאר שיעור כרם ונטועות כהלכתן וכן מוכח בירושלמי. (לח"מ). ולפ"ז ודאי לאו דוקא שחרב אלא אפילו לא נטע מתחלתו באמצע יש להפנוי דין קרחת וכ"כ הר"ב להדיא לק' במ"ג וצ"ע מ"ש הר"ש בשם הירושלמי דב"ש מחמרי בחורבנן יותר ממטעתן ע"ש:


משנה ב
ד"ה מחול כו' מחולות הנשים כו' ול"נ ששם היו מרקדות הנשים וראיה מבנות שילה במעשה פלגש בגבעה וגם ספ"ד דתעניות תנן יוצאות וחולות בכרמים. (רמ"ז):

תוי"ט ד"ה מחול כו'. מענין מחילה כו' לפירושו נראה ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.