תוספות אנשי שם מסכת כלאים פרק א

תוספות אנשי שם מסכת כלאים פרק א

  

משנה א
במשנה החטים. ז"ל הר"מ בפ"ג יש מינים בזרעים שיהיה המין האחד נפרד לצורות הרבה מפני שינוי מקומות והעבודה שעובדין הארץ עד שיראה כשני מינים. ואע"פ שאין דומין זל"ז הואיל והן מין א' אינן כלאים זב"ז. ויש בזרעים ב' מינין שהן דומין זל"ז וצורת שניהן קרובה להיות צורה א' ואעפ"כ הואיל והן ב' מינין הרי אלו אסורים זע"ז כיצד כו'. וע' בביאור הרדב"ז שם שהעיר על ששינה מסדר המשנה אבל במה שדלג פול המצרי וחרוב. ותחת כוסבר שדה כ' כוסבר הרים לא העיר וצ"ע:

תוי"ט ד"ה החטים כו' כדי להורות כו'. ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.