תוספות אנשי שם מסכת דמאי פרק ה

תוספות אנשי שם מסכת דמאי פרק ה

  

משנה א
תוי"ט ד"ה הרי זה כו' בצפונו או בדרומו. ואפשר לומר דצפונו או דרומו לא קאי אככר כדמוכח מדברי הר"מ אלא אמה שהפריש בתחלה. שיקבע מקום בככר וירשום ויאמר בצד זה יהיה קבוע מע"ר. ואח"כ לצד צפונו או דרומו של אותו מעשר הקבוע יהיה ג"כ מע"ש וע"ל בספ"ז גבי תאנים דצ"ל כן דאי קאי אתאנים הול"ל בצפונם או בדרומם. (ע"ח):

בא"ד כתב מפריש כו' ולדעתי מוכח דלא בעי הפרשה דוקא שהרי בפ"ז מ"ב אי' מזגו לו את הכוס אומר מה שאני עתיד לשייר בשולי הכוס ה"ה מעשר הרי מבואר שא"צ להפריש דוקא רק קביעת מקום ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.