תולדה

תולדה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2038 מקורות עבור תולדה. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת לך לך מאמר ויעבור אברם בארץ

 אש זרה, שעליה כתוב ואל יבוא בכל עת אל הקודש, שהיא הנוקבא מצד היצר הרע. דהיינו הנחש שהוא הנוקבא של סמאל. רוח קדוש הוא זכר. דהיינו בדמיון הרוח הבא מספירת הדעת. ויש לעומתו רוח טמא הוא היצר הרע, שעליו נאמר משרש נחש יצא צפע. דהיינו רוח הבהמה הנק' צפע, והוא תולדה של הנחש דטומאה, דהיינו מבינה דטומאה. וע"כ אומר הכתוב משורש נחש יצא צפע. ויש עפר קדוש, דהיינו בדומה לנפש הבאה משמאל הדעת. ויש לעומתה עפר טמא דהיינו הנפש הבהמי שהיא מצד היצר הרע.[אות עט] וע"ד נשמתא וכו': וע"כ הנשמה שהיא תשובה, דהיינו בינה, מתקפת בו באותו הנחש לשבר

22

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת לך לך מאמר תלת דרגין נר"נ

 ומכניסה בהזרע שהוציא.[אות צז] ומגו רעותא וכו': ומתוך הרצון ועם המשכת הנפש שהמשיך שמה, נמשך שם כח אחר, מאלו מדרגות מלאכים הנקראים אישים, והכל נכנס בהמשכה של הזרע, והגוף נבנה מהם. זה הוא כח הראשון התחתון מאלו שלשה מדרגות הנ"ל, שהוא הנפש.פירוש. כי האדם הוא תולדה דזו"ן דאצילות. (כנ"ל דף ז' ד"ה תאנא) ועל כן משורשו אין לו אלא בחינת נפש. כי אור הנמשך מהמלכות שה"ס הנוקבא דז"א, מכונה נפש. אמנם מתוך המיתוק, שהמלכות עלתה ונתמתקה בהבינה, נאחז האדם גם בבינה, ונמצא משום זה, שהאדם כולל ג' מדרגות, שהם בינה ת"ת ומלכות, שאור הבינה נקרא נשמה, ואור הת"ת

23

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת לך לך מאמרים לברית מילה

 מבחינת בינה, ששם מציאות קו השמאל, אלא שיוצא דרך זו"ן בבחינת העברה. כי להיות הנשמות מדרגה תחתונה מזו"ן, הן מחויבות לעבור דרך זו"ן, אע"פ ששורשם מבינה.וזה ששואל אמאי ידיד (באות תנ"ד) כלומר, כיון שיוצא מזו"ן, ונולד מאברהם, איך אפשר שיצחק יהיה נמשך מקו שמאל שנקרא ידיד, אחר שהוא תולדה מזו"ן ומאברהם, שכבר הם מבחינת מסך דחירק, שהוא קו אמצעי. וזהו שמשיב, רחימי סגי וכו', ואתוסף ליה ה' לאשלמותא וכן לשרה וכו', אברהם סליק לעילא ונטיל רזא מה"א עלאה וכו'. כי סוד ה' שנתוסף לו על שמו, הוא בינה, ויורה, שאברהם עלה למעלה אל הבינה ולקח סוד הבינה עצמה, ושם

24

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר השבטים

 בני בכורי ישראל, וכתוב, שלח את בני ויעבדני. כי ישראל נקרא בן אל הקב"ה, משום שנתדבק בו. כמש"א, מה שמו ומה שם בנו כי תדע.ביאור הדברים. כי הספירות נמשכות זו מזו בדרך השתלשלות, בסוד סבה ומסובב, ומבחינה זו אינם נקראות אב ובן, כי השם בן פירושו אור של תולדה, אשר מבחינת השתלשלות אין בו שום אור, אלא מבחינת חידוש. וז"ס שחכמה ובינה מכונים אבא ואמא, וז"א מכונה בן אליהם. כי בדרך השתלשלות הספירות נמצא ז"א בבחינת ו"ק חסר ראש, ומבחינה זו אינו נקרא בן. אמנם בסוד עלית מ"ן להכריע בין ב' הקוין ימין ושמאל של הבינה, שנעשה שם קו

25

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר ויקח לו יעקב מקל לבנה

 לחכמי לב. בתוך מחנות מלאכים העליונים יש מדרגות עליונות אלו על אלו, אלו פנימים ואלו לחוץ. הפנימים מתקשרים במלך הקדוש, שהוא ז"א, ומתקשרים בישראל, שהם בנים קדושים אל הקב"ה, ואלו נקראים הצאן המקשרות, דהיינו, מחנות מלאכים המקושרים למעלה בקו ימין, ולמטה בקו אמצעי.ביאור הדברים. בנים, פירושו אור של תולדה, דהיינו שאינו בא בדרך השתלשלות המדרגות זו מזו, אלא ע"י עליית מ"ן מתחתון לעליון, שה"ס המסך דחירק, שהתחתון נעשה על ידו, קו אמצעי בימין ושמאל דעליון, וגורם בו התחדשות אור, בסוד תלת נפקי מחד, וכשיעור הזה זוכה בו גם התחתון, בסוד, חד בתלת קיימא, ושיעור זה, שזכה בו התחתון מכונה

26

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת וארא מאמר ושרץ היאור צפרדעים

 נתערבו מערכותיהם למעלה, ולא היו המצרים יכולים להתקשר בכשפיהם באלו המקומות של השרים שלהם למעלה, שהיו מתקשרים בהם מתחילה, כי נתערבו. ועל כן הביא עליהם מכת הערוב, שהיא, חיות שהיו מעורבים זה בזה.[אות קעא] כנים, דסלקא עפרא וכו': הכנים שהעלה עפר הארץ, מה פירושם. בוא וראה, כל תולדה שנולדת בארץ, היא נמשכת מכח ממונה שלמעלה שנזרע עליה, והכל הוא כעין של מעלה.[אות קעב] ות"ח שבעה רקיעין וכו': ובוא וראה, ז' רקיעים עשה הקב"ה. כעין זה ז' ארצות. והם הגבולים שהתבארו במקומם. דהיינו שהם כנגד ז' ספירות חג"ת נהי"ם. שבעה רקיעים למעלה וז' גבולי הארץ למעלה. וכעין זה למטה

27

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת וארא מאמר ואעשך לגוי גדול

 לו הקב"ה לך לך.[אות קצז] ר' שמעון אמר וכו': רש"א, לך לך, היינו לתיקון שלך עצמך. מארצך, מאותו צד הישוב שאתה שוקל, ששם נולדת, דהיינו מצד ימין מטרם שנכלל בשמאל. ואמר לו הקב"ה ללכת משם. וממולדתך מתולדה ההוא שלך, דהיינו מצד שמאל מטרם שנכלל בימין, שהשמאל הוא תולדה של הימין. ומבית אביך, שאתה משגיח בשורשם, ואמר לו הקב"ה שלא יסתכל בהם יותר (כמ"ש לך דף י"ז ד"ה ומבית אביך ע"ש). אל הארץ אשר אראך, כי שם יתגלה לך מה שאתה חפץ, דהיינו הכח הממונה עליה, שהוא עמוק וסתום. (כמ"ש לך י"ח ד"ה אל הארץ). מיד וילך אברם כאשר דבר

28

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בשלח מאמר ויסע ויבא ויט

 נעשה שם קו אמצעי, וקבל האורות דבינה, אע"פ שבסדר המדרגה אין ז"א ראוי כלל לקבל ולהאיר כמו הבינה. ומתוך שאור הזה הגיע לז"א שלא בסדר המדרגה, אלא ע"י ירידת בינה ותו"מ דבינה, והעלתם את הז"א למקום בינה, וכן ע"י ענין תלת בחד קיימא, לפיכך מכונה אור הזה בשם אור של תולדה, ולא בדרך השתלשלות עילה ועלול. ולפיכך מכונה ז"א בשם בן, כלומר אור של תולדה. ולפיכך מכונים החכמה ובינה בשם או"א, כי הם הולידו את אור הזה שנקרא ז"א.[אות קסג] ותרין עטרין מסטרא וכו': ושתי עטרות מצד אבא ואמא, והם ע"ב שמות. ולמדנו, מצד החסד הם שבעים, ושנים עדים.

29

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר ואתה תחזה ברזא דרזין

 על וכו': קו אחד על מצחו, וארבעה אחרים קטנים. אין בו אמונה. לא ישתתף עמו אדם, כי לא יצלח. רשע הוא לאדונו בכל מעשיו. ותולדה אחת קטנה, יש לו על ירך השמאל, לפעמים נמחה, ולפעמים חוזר ונולד. ואם ד' קוים, על מצחו, יש בו כל זה הנ"ל, אבל אין בו תולדה על ירכו השמאלית. ואם ג' קוים גדולים וג' קטנים על מצחו, והם באמצע המצח. הוא בעל שערות יפות. (ע"כ סוד השערות).[אות רה] מצחא מתפרשא בשערא וכו': המצח מתבאר בשערות, והמצח מתבאר בעינים, העינים מתבארות בשערות, לד' צדדים: בבת עין, בצבעים שבעין, בלבן שבעין, ובשחור שבעין. כל הסתכלות להסתכל

30

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר ויהי קולות וברקים

 ומים מרוח, שנים שהם אחד, ואחד שהוא שנים. וע"כ כתוב קלת חסר ו'.פירוש. כעין קול הגשמי, שהוא מורכב מרוח ומים, כן קול הרוחני מורכב ממים, שה"ס קו ימין, ומרוח שה"ס קו אמצעי. וברוח ומים אלו יש ב' בחינות, א) בג' קוין דבינה, ששם קו אמצעי שהוא רוח הוא תולדה מקו הימין שהוא מים. והיינו רוח ממים. ב) בג' קוין דז"א, כי אח"כ כשנתפשט קו אמצעי מבינה ויורד במקום ז"א בסוד חד בתלת קיימא (בראשית א' אות שס"ג) נמצא בו שקו אמצעי הוא שורש וסבה לב' קוין ימין ושמאל (כמ"ש שם בסולם), ונמצא שהמים שה"ס קו ימין, הוא כמו תולדה

1234567891011121314151617181920