תוכחה

תוכחה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1448 מקורות עבור תוכחה. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת לך לך מאמרים לברית מילה

 קשוט, קדישי עליונין, בני מלכא קדישא, לא ינקין מהאי סטרא, אלא מההוא אתר קדישא דלעילא, עלייכו כתיב ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כלכם היום.[אות תנב] פתח רבי אבא ואמר, אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו וגו' ויעזקהו ויסקלהו וגו'. הני קראי אית לאסתכלא בהו, אמאי כתיב שירה, תוכחה מבעי ליה. לידידי, לדודי מבעי ליה. כמה דכתיב שירת דודי. כרם היה לידידי בקרן בן שמן. אסתכלנא בכל אורייתא, ולא אשכחנא אתרא דאקרי (דף צ"ו ע"א) קרן בן שמן.[אות תנג] אלא הני קראי הא אוקמוה חברייא בכמה גוונין, וכלהו שפיר והכי הוא. אבל אשירה נא לידידי, דא יצחק, דהוה ידיד,

52

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר הסבא

 תניינא. דנצח בהו קודשא בריך הוא, כל אלין ריבות לישראל, וכל אינון תוכחות, כלהו כאבא דאוכח לבריה, והא אוקמוה.[אות שט] ביעקב כתיב, בשעתא דבעא לנצחא בהדיה, מה כתיב, וריב ליי' עם יהודה ולפקוד על יעקב. מה ריב איהו, כמה דכתיב, בבטן עקב את אחיו. על האי מלה אתא תוכחה, וכל אינון ריבות. וכי לאו מלה רברבא איהו, בבטן עקב את אחיו וגו'. האי לאו מלה זעירא איהו, מאי דעביד בבטן. וכי עוקבא עביד בבטן אין ודאי.[אות שי] והא אתמר בכלא, דחה יעקב לעשו אחוי, בגין דלא יהא ליה חולקא כלל. עשו לא התרעם (דף קי"א ע"א) אלא מחד

53

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת בחקותי מאמר דומה דודי לצבי

 ישראל קמי קודשא ב"ה, דקב"ה בעי לאוכחא להו, ולדברא להו בארח מישר, כאבא דרחים לבריה, ומגו רחימו דיליה לגביה, שרביטא בידיה תדיר, לדברא ליה בארח מישר, דלא יסטי לימינא ולשמאלא. הה"ד כי את אשר יאהב יי' יוכיח וכאב את בן ירצה. ומאן דלא רחים ליה קב"ה, וסאני ליה, סליק מניה תוכחה, סליק מניה שרביטא.[אות מג] כתיב. אהבתי אתכם אמר יי' וגו', מגו רחימותא דיליה, שרביטא בידיה תדיר, לדברא ליה. ואת עשו שנאתי, בג"כ סליקית מניה שרביטא, סליקת מניה תוכחתא, בגין דלא אתן ליה בי חולקא, רחיקא דנפשאי הוא. אבל אתון, אהבתי אתכם ודאי. ובג"כ, מוסר יי' בני אל תמאס

54

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת לך לך מאמרים לברית מילה

 הצד של מטטרון, אלא מאותו מקום קדוש שלמעלה, דהיינו נוקבא דז"א הנקראת ארץ החיים כנ"ל, עליכם כתוב, ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום.[אות תנב] פתח ר' אבא וכו': פתח ר"א ואמר. אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו וגו'. מקראות אלו יש להסתכל בהם, למה כתוב שירה, תוכחה היה צריך לכתוב כי דברי תוכחה הם לישראל. ועוד, כתוב לידידי לדודי היה צריך לכתוב כמו שכתוב שירת דודי לכרמו, ועוד, כתוב, כרם היה לידידי, בקרן בן שמן, הסתכלתי בכל התורה, ולא מצאתי מקום, שיהיה נקרא קרן בן שמן.[אות תנג] אלא הני וכו': ומשיב. אלא מקראות אלו בארו אותם החברים

55

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישב מאמר ויחלום יוסף חלום

 מטתם ומנמנמים, והנשמה יצאה ממנו, זהו שכתוב, בתנומות עלי משכב אז יגלה אזן אנשים, ואז הקב"ה מודיע אל הנשמה, באותה המדרגה הממונה על החלום, דהיינו גבריאל, את הדברים העתידים לבא בעולם, או אלו הדברים שהם באים מהרהורי הלב, דהיינו אמת או שקר או שניהם יחד כנ"ל. כדי שיקבל האדם דרך תוכחה מדברי העולם. כלומר, ע"כ מגלים לו העתיד לבא בעולם.[אות פח] בגין דהא לא מודעין וכו': כי אין מודיעים לאדם בעוד שעומד בכחו של הגוף, כמו שאמרנו, אלא המלאך מודיע אל הנשמה והנשמה אל האדם, שהחלום בא אל הנשמות מלמעלה, כשהנשמות יוצאות מגופות, ועולות כל אחת ואחת כפי מעלתה.

56

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת בחקותי מאמר דומה דודי לצבי

 אהובים הם ישראל לפני הקב"ה, שהקב"ה רצה להוכיחם ולהנהיגם בדרך הישר כרחם אב על בנו. ומתוך אהבתו אליו, נמצא השרביט שלו תמיד בידו, להנהיגו בדרך הישר, שלא יסור ימין ושמאל. ז"ש, כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב את בן ירצה. ומי שהקב"ה אינו אוהב אותו, ושונא אותו, מעביר ממנו תוכחה, מעביר ממנו השרביט.[אות מג] כתיב אהבתי אתכם וגו': כתוב, אהבתי אתכם אמר ה', ומתוך אהבתו נמצא השרביט תמיד בידו להנהיג לנו. ואת עשו שנאתי, ומשום זה, העברתי ממנו השרביט, העברתי ממנו התוכחה, כדי שלא אתן לו חלק בי, נפשי קצה בו. אבל אתם, אהבתי אתכם, ודאי, ומשום זה

57

ספר הלכות גדולות סימן ז - הלכות שבת פרק שמונה עשר

 וטומנין את השיליא בשביל שיחם הוולד. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הלכה כר' יוסי. ואמר רב נחמן רבה בר אבוה אמר רב מודים חכמים לר' יוסי בטיבור של שני תינוקות שחותכין, מאי טעמא, משום דמינתחי אהדדי. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב כל האמור בפרשת תוכחה עושין לחיה בשבת, (יחזקאל טז, ד) ומולדותיך ביום הלדת אתך, מכאן שמילדין את האשה בשבת. לא כרת שרך, מכאן שחותכין את הטיבור בשבת. ובמים לא [עמוד קלב] רחצת, מכאן שמרחיצין את הוולד בשבת. והמלח לא המלחת, מכאן שמולחין את הוולד בשבת. והחתל לא חתלת, מכאן שמלפפין את הוולד בשבת.

58

ספר הלכות גדולות סימן נ - הלכות הדיינין

 ולא אשגח ביה, אמר ליה ליהוי ההוא גברא בשמתא, אמר ליה רבינא לרב אשי כי האי גוונא מי מיתחזי כאפקרותא או לא, אמר ליה (משלי כא, ל) אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה' כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב.(ערכין טז ב) עד היכן תוכחה, רב אמר עד הכאה, ושמואל עד קללה, ורבי יוחנן אמר עד נזיפה. כתנאי, רבי אליעזר אומר עד הכאה, רבי יהושע אומר עד קללה, בן עזאי אומר עד נזיפה. תניא (תמיד כח, ותנחומא פר' משפטים) רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, יאהב את התוכחות, שכל זמן שתוכחת בעולם

59

שאילתות דרב אחאי פרשת שמות שאילתא לח

 יחיד ורבים הלכה כרבים דכתיב אחרי רבים להטות או דילמא הלכה כרבי יוסי דמיסתבר טעמיה בהא זימנין דמינתח והוה ספק נפשות וספק נפשות להקל והלכה כרבי יוסי ת"ש דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב הלכה כרבי יוסי ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה כל האמור בפרשה תוכחה עושין לחיה בשבת שנאמ' ומולדותיך ביום הולדתך אותך מיכן שמילדין הוולד בשבת לא כרת שרך מיכן שמחתכין הטבור בשבת ובמי' לא רוחצת מיכן שמרחיצין הולד בשבת והומלח לא הומלחת מיכן שמולחין הולד בשבת והוחתל לא חותלת מיכן שמלפפין הולד בשבת.

60

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן צא

 וקראו לו זקני עירו מפקין ליה רבנן למאי דאמרין ליה קו' יבם ולא אפילו בתורת עצה אלא שמשיאין אותו עצה ההוגנת לו שאם הוא זקן והיא ילדה הוא ילד והיא זקינה אומרין לו כלך אצל ילדה שכמותך אצל זקנה שכמותך ואל תכניס קטטה לתוך ביתיך וכוליה לא מיבעיא דלית ביה תוכחה דאמאי לא מיבים ולא אפילו עצה דיבם אלא מרחקין ליה מן הייבום כל שכן היא דתקנתא לדילה היא ומדר' יוחנן נמי דא' ר' פדת א' ר' יוחנן תבע לחלוץ ניזקקין לו מכל פנים סוגיין דמצות חליצה קודמת ועד השתא הכין סוגיין דאמרינן אתקין רב יהודה בגיטא דחליצותא איך פלונית

1234567891011121314151617181920