תוכחה

תוכחה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1448 מקורות עבור תוכחה. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

דברים רבה (וילנא) פרשת דברים פרשה א

 שאמרתי להן שמעו נא המורים נטלתי שלי מתחת ידיהן ועכשיו אני בא להוכיחן א"ל הקב"ה משה אל תתיירא.ט ד"א אלה הדברים רבנין אמרין אמר לו הקב"ה למשה הואיל וקיבלו עליהן תוכחותיך צריך אתה לברכן, מיד חזר וברכן מנין שנאמר ה' אלהיכם הרבה וגו', ומנין שכל המקבל תוכחה זוכה לברכה שכן שלמה מפרש (משלי כד) ולמוכיחים ינעם ועליהם תבא ברכת טוב אמר הקב"ה לישראל בעולם הזה הייתם מתברכין ע"י אחרים לע"ל אני אברך אתכם שנאמר (תהלים סז) אלהים יחננו ויברכנו וגו'.י [א, יא] ה' אלהי אבותיכם, הלכה אדם מישראל שנתמנה חכם או דיין על הציבור מהו שיהא מותר לו

12

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ו

 העולם, אמרו היאך הן יכולין להתוכח עם בוראן, ומי יוכל לווכח עם בוראו, עכשיו הוא מכלה אותם מן העולם, כיון שראה הקב"ה שאומות העולם שמחים הפכה להם לטובה, שנא' (שם /ישעיהו א'/) אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו, תמהו אומות העולם ואמרו זו תשובה וזו תוכחה, אלא לא אתא אלא להתפוגגה עם בנוי, בשעה שאמר הקב"ה (מיכה ו') שמעו הרים את ריב ה' והאיתנים מוסדי ארץ וגו' ועם ישראל יתוכח, שמחו אומות העולם אמרו היאך הן יכולין להתוכח עם בוראן, ומי יוכל לווכח עם בוראו, עכשיו הוא מכלה אותם מן העולם, כיון שראה הקב"ה שמחתן

13

איכה רבה (וילנא) פתיחתות

 לעולם, וכשהוא אומר ריקה כל כלי שהוא ריקן סופו להתמלאות, כל כך למה, למען תחם וחרה נחשתה ונתכה בתוכה וגו', כיון שחטאו גלו, וכיון שגלו התחיל ירמיה מקונן עליהם, איכה ישבה בדד.ו רבי אבהו בשם ר' יוסי בר חנינא פתח (הושע ה') אפרים לשמה תהיה אימתי ביום תוכחה יום שהקב"ה עתיד להתוכח עמהם בדין, אתה מוצא בשעה שגלו עשרת השבטים לא גלו יהודה ובנימין והיו עשרת השבטים אומרים מפני מה הגלה אותנו והם לא הגלה מפני שהם בני פלטין שלו, דלמא משוא פנים יש כאן ח"ו, אין כאן משוא פנים, אלא עדיין לא חטאו, וכיון שחטאו הגלה אותם, אמרו

14

איכה רבה (וילנא) פרשה א

 ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה, ונאמר דיליה (שם /ירמיהו י'/) כדנה תאמרון להום אלהיא די שמיא וארקא וגו' (שם /ירמיהו י'/) לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא וישראל שבט נחלתו ה' צבאות שמו, רבי יהודה ור' נחמיה, ר' יהודה אומר אין לשון איכה אלא לשון תוכחה הדא מה דאת אמר (שם /ירמיהו/ ח') איכה תאמרו חכמים אנחנו ותורת ה' אתנו וגו', ור' נחמיה אומר אין לשון איכה אלא קינה הדא מה דאת אמר (בראשית ג') ויקרא ה' אלהים אל האדם ויאמר לו איכה, אוי לכה, ואימתי נאמרה מגילות קינות, רבי יהודה אומר בימי יהויקים נאמרה,

15

איכה רבה (בובר) פתיחתא ו

 איכה רבה (בובר) פתיחתא ורבי אבהו בשם ר' יוסי בר חנינא פתח. אפרים לשמה תהיה (הושע ה ט). אימתי, ביום תוכחה (שם /הושע ה', ט'/). יום שהקב"ה עתיד להתוכח עמהם בדין. אתה מוצא בשעה שגלו עשרת השבטים, לא גלו שבט יהודה ובנימין, והיו עשרת השבטים אומרים מפני מה הגלה אותנו והם לא הגלה, מפני שהם בני פלטין שלו, דלמא משוא פנים יש כאן, חס ושלום אין כאן משוא פנים, אלא עדיין לא חטאו, וכיון שחטאו הגלה אותם, אמרו עשרת השבטים הא אלהינו הא אלהינו, הא תקיף הא תקיף, הא קשוט הא קשוט דאפילו לבני ביתיה לא נסיב אפין, כיון

16

איכה רבה (בובר) פרשה א

 בראשית טו ה). [ור' יוחנן אמר] איה כה שנאמר למשה, כה תאמר לבית יעקב (שמות יט ג). ר' יהודה ור' נחמיה. ר' נחמיה אמר אין לשון איכה אלא לשון קינה, [המד"א ויקרא ה' אלהים אל האדם ויאמר לו איכה (בראשית ג ט)]. ר' יהודה אמר אין לשון איכה אלא לשון תוכחה, [המד"א] איכה תאמרו חכמים אנחנו (ירמיה ח ח). שאלו את בן עזאי אמרו לו אמר לנו דבר אחד ממגילת קינות, אמר להם לא גלו ישראל עד שכפרו ביחידו של עולם, ובעשרת הדברות, ובמילה שניתנו לעשרים דורות, ובחמשה ספרי תורה, מנין איכה. א"ר לוי לא גלו ישראל עד שכפרו בשלשים

17

מדרש זוטא - איכה (בובר) פרשה א

 איכה ישבה בדד. למה נכתבה [קינות] בא"ב, [רבי אליעזר אומר] שעברו ישראל על כל התורה כולה, שנאמר וכל ישראל עברו [את] תורתך וסור לבלתי שמוע בקולך (דניאל ט' י"א). רבי יהושע אומר [מפני שעברו ישראל כ"ב עבירות, כנגד כ"כ /כ"ב/ אותיות שבתורה. רבי יהודה אומר] אין לשון איכה אלא לשון תוכחה, הה"ד איכה היתה לזונה (ישעיה א' כ"א). אמר רבי שמעון בן פזי אין לשון איכה אלא גמטריא ל"ו כנגד ל"ו כריתות שנתחייבו, מנין איכ"ה. [דרש רבי אלעזר בנו של] רבי יוסי הגלילי וכן דרש רבי חנינא אחריו, איכה ישבה בדד, אמר ירמיה לפני הקב"ה רבש"ע עיר ששמך ושבחך בתוכה,

18

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וישלח

 וספרי מתים נחתמים, ומנין אתה אומר שבהללו עשרת ימים שבין ר"ה לי"כ =ראש השנה ליום הכפורים= שבהן הכתוב מדבר, שכן ישעיה מזהיר את ישראל ואומר להן (ישעיה א') רחצו הזכו הסירו רוע מעלליכם וגו' למדו היטב דרשו משפט וגו' הרי תשובה, ואח"כ לכו נא ונוכחה זה יום העשור שהוא יום תוכחה שבו הקב"ה מלבין עונותיהם של ישראל שנאמר (שם /ישעיהו/ א') אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, כי רב מאד מחנהו אלו המלאכים שמלמדין זכות וחובה, כי עצום עושה דברו מי עצום מהם עושה דברו, אמר רבי הונא בשם רבי חייא אלו ישראל שהקדימו עשיה לשמיעה ואמרו כל אשר דבר

19

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויגש

 אקראנו ויבא אצלכ', התחיל קורא יוסף ב"י =בן יעקב= בא אצלי יוסף ב"י בא אצלי ודבר עם אחיך שמכרוך והיו נושאין עיניהם בארבע פינות הבית א"ל יוסף למה אתם מסתכלין לכאן ולכאן אני יוסף אחיכם, מיד פרחה נשמתן ולא יכלו לענו' אותו אר"י ווי לנו מיו' הדין ווי לנו מיום תוכחה ומה יוסף כשאמר לאחיו אני יוסף פרחה נשמתן כשעומד הקב"ה לדין דכתיב ביה (מלאכי ג) ומי מכלכל את יום בואו ומי העומד בהראותו שכתוב בו כי לא יראני האדם וחי (שמות לג) עאכ"ו, ומה זה נבהלו אחיו מפניו כשיבוא הקב"ה לתבוע עלבון המצות ופשעה של תורה עאכ"ו, עשה הקב"ה

20

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת משפטים

 אדם שקבלו ושקיימו את התורה כלה מאל"ף ועד תי"ו, הא למדת שאפילו צדיקים גמורים נתפסים על הדור, וכן הוא אומר והכרתי ממך צדיק ורשע, צדיק על שלא מיחה ברשע, וכן אתה מוצא ביאשיה המלך שנתפס על דורו, וכתיב בו וכמוהו לא היה לפניו מלך וגו' (מלכים ב' כג) ועד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה, ושמואל אמר עד קללה, ורבי יוחנן אמר עד נזיפה, ושלשתן מקרא אחד דרשו, שנאמר ויחר אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן נעות המרדות וכתיב ויטל שאול את החנית עליו להכותו (שמואל א כ) תני רבי אומר איזה הוא דרך ישרה שיבור לו האדם, אהב את

1234567891011121314151617181920