תהלים

תהלים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 16721 מקורות עבור תהלים. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק כט

 לבו הולך. עומד לבו עומד. יושב דברים מיושבים כנגדו: הוא היה אומר כל השוקד על דברי תורה מוסרין לו שקדנין כנגדו. וכל הבוטל מדברי תורה מוסרין לו בטלנין כנגדו. כגון ארי וזאב ונמר וברדלס ונחש והגייסות והליסטין באין ומקיפין אותו ונפרעין ממנו שנאמר אך יש אלהים שופטים בארץ (תהלים נ"ח י"ב): אבא שאול בן ננס אומר ד' מדות בתלמיד חכם. אדם שלמד לעצמו ואינו מלמד לאחרים. לאחרים ואינו מלמד לעצמו. הלמד לעצמו ולאחרים. ואינו למד לא לעצמו ולא לאחרים: הלמד לעצמו ואינו למד לאחרים כיצד שנה אדם סדר אחד שנים ושלשה ולא השנה אותם לאחרים ונתעסק בהן ולא שכחן זה

182

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לא

 להלן בריאה ועשייה אף כאן בריאה ועשייה: מלמד שהראהו הקב"ה כל הדורות שעתידין לצאת ממנו כאלו הם עומדין ומשחקין לפניו. ויש אומרים לא הראהו אלא צדיקים בלבד שנאמר כל הכתוב לחיים בירושלים (ישעיה ד' ג'). רבי יהושע בן קרחה אומר הרי הוא אומר גלמי ראו עיניך ועל ספרך כולם יכתבו (תהלים קל"ט ט"ז) מלמד שהראהו הקב"ה לאדם הראשון דור דור ודורשיו. דור דור ופרנסיו. דור דור ומנהיגיו. דור דור ונביאיו. דור דור וגבוריו. דור דור ופושעיו. דור דור וחסידיו. בדור פלוני עתיד להיות מלך פלוני. בדור פלוני עתיד להיות חכם פלוני: רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר תשע

183

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לב

 איוב כ"א י"ג). רבי יוסי הגלילי אומר הרי הוא אומר לא ידון אמר הקב"ה איני משוה יצר הרע על יצר הטוב אימתי עד שלא נחתם גזר דינם אבל נחתם גזר דינם שניהם שווין בעבירה: הוא היה אומר צדיקים נוטל מהם יצר הרע ונותן להם יצר טוב שנאמר לבי חלל בקרבי (תהלים ק"ט כ"ב). רשעים נוטל מהם יצר טוב ונותן להם יצר הרע שנאמר נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו (שם ל"ו ב'). בינונים נותן להם זה וזה. את שבא ליצר הרע יצר הרע שופטו. את שבא ליצר טוב יצר טוב שופטו שנאמר כי יעמוד לימין אביון

184

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לג

 אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חקותי ותורותי (בראשית כ"ו ה'). תורה אחת אין כתיב כאן אלא תורות הרבה. מנין לו. אלא מלמד שזימן הקב"ה לאברהם אבינו שתי כליותיו כשני חכמים והיו מבינות אותו ויועצות אותו ומלמדות אותו חכמה כל הלילה שנאמר אברך את ה' אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי (תהלים ט"ז ז'). ולא עוד אלא שהיה אברהם אבינו עושה צדקה תחלה ואח"כ משפט שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט (בראשית י"ח י"ט). בזמן ששני בעלי דינין באין לפני אברהם אבינו לדין ואמר אחד על חבירו זה חייב לי

185

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לד

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לד עשרה נסיונות ניסו אבותינו להקדוש ברוך הוא במדבר ואלו הן. במדבר. בערבה. מול סוף. בין פארן. ובין תפל. ולבן. וחצירות. ודי זהב (דברים א' א'). במדבר שעשו את העגל שנאמר יעשו עגל בחורב (תהלים ק"ו י"ט). בערבה על המים שנאמר ויצמא שם העם למים (שמות י"ז ג'). וי"א זה פסלו של מיכה. מול סוף על שהמרו על ים סוף. רבי יהודה אומר המרו על הים המרו בתוך הים שנאמר וימרו על ים בים סוף (תהלים ק"ו ז'). בין פארן במרגלים [שנאמר] וישלח אותם [משה] ממדבר פארן (במדבר י"ג ג'). ובין

186

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לו

 אנשי סדום לא חיין ולא נדונין שנאמר ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד (שם י"ג י"ג). רעים זה עם זה. וחטאים בגילוי עריות. לה' זה חילול השם. מאוד שהיו מתכוונין לעבירות דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר באין הן לדין שנאמר על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים (תהלים א' ה') בעדת צדיקים אינן עומדין אבל עומדין הן בעדת רשעים. רבי נחמיה אומר אפילו בעדת רשעים אינן באים שנאמר יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם (שם ק"ד ל"ה): קטנים בני רשעה לא חיין ולא נידונים שנאמר כי הנה יום בא בוער כתנור [והיו כל זדים ועושי רשעה

187

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק מ

 רע כי גמול ידיו יעשה לו (שם שם י"א). ויש אומרים יש להם לעבירות פירות שנאמר ויאכלו מפרי דרכם וממועצותיהם ישבעו (משלי א' ל"א): כל המזכה את הרבים אין מגלגלין עבירה על ידו שלא יהיו תלמידיו נוחלין העולם הבא והוא יורד לשאול שנאמר כי לא תעזוב נפשי לשאול (תהלים ט"ז י'). וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה כדי שלא יהיו תלמידיו יורדים לשאול והוא נוחל את העולם הבא שנאמר אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס (משלי כ"ח י"ז): האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אחטא ויום הכפורים מכפר אין יום הכפורים מכפר. אחטא ויום

188

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק מא

 לפניה עד שתלך לבית בעלה: אלו שהותנו חכמים שאין להם חלק לעולם הבא חמשה מלכים וששה מבקשי גדולה קין וקרח ובלעם ואחיתופל ודואג וגחזי: רבי יוסי אומר צדיקים גמורים אין מצרפין אותם. רשעים גמורים אין מצרפין אותם. את מי הן מצרפין בינונים. אנא ה' מלטה נפשי (תהלים קט"ז ד') מדינה של גיהנם. בית שמאי אומרים יורדין לתוכה ונצרפין בה ומבצבצין ועולין הימנה שנאמר והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב (זכריה י"ג ט'). בית הלל אומרים אין רואים אותה כל עיקר שנאמר כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך (תהילים ס"ג ד'). ואומר וחוסה עליהם כרוב

189

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק א

 קונה לו ב' נחשים (ודורך) [ומדריכן] אחד לצפון ואחד לדרום עד ל' יום היו מביאין לו כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות: הלך ונטל מפירותיו ואכל ויש אומרים כיון שראה האילן את הנחש בא כנגדו אמר לו רשע אל תיגע בי אל תבואני רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני (תהלים ל"ו י"ב) וכן הוא אומר שם נפלו פועלי און (שם י"ג). הלך ואמר לה הרי נגעתי בו ולא מתי אף אם את נוגעת בו אינך מתה [דחפה ונגעה בו ולא מתה אמר לה] תדעי לך שאין זה אלא רוע עין (מה הוא אם) יכול לבראות עולם אף אתם יכולים [לבראות עולם

190

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ז

 ומרקק כלפי מעלה ואומר זה הוא שאמרתם שהרג את סיסרא ואת סנחריב הרי אני בביתו וברשותו אם יש בו כח יצא ויעמוד כנגדי לקיים (עליו) [מה שנאמר ואמר] אי אלהימו צור חסיו בו אשר חלב זבחימו יאכלו (דברים ל"ב ל"ז). אבא חנן אומר ה' אלהי צבאות מי כמוך חסין יה (תהלים פ"ט ט') חסין אתה שאתה שומע חירופו וגידופו וניאוצו של רשע הזה ושותק למחר כשתמלא הסאה שלו תביא עליו את הפורענות לקיים מה שנאמר במלאת ספקו יצר לו (איוב כ' כ"ב). עשה כמין גדנפא ופרק בה את המנורות ולקט את כלי בית המקדש ומלא ג' ספינות אנשים ונשים וטף

1234567891011121314151617181920