תבונה הלכות גזלה ואבדה פרק א

תבונה הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה ג
[ג - ד] ז"ל: אי זהו גוזל זה הלוקח ממון האדם בחזקה, כגון שחטף מידו מטלטלין, או שנכנס לרשותו שלא ברצון הבעלים ונטל משם כלים, או שתקף בעבדו ובבהמתו ונשתמש בהן או שירד לתוך שדהו ואכל פירותיה וכל כיוצא בזה הוא גוזל, כענין שנאמר "ויגזול את החנית מיד המצרי". ובהלכה ד איזהו עושק זה שבא ממון חבירו לתוך ידו ברצון הבעלים וכיון שתבעוהו כבש הממון אצלו בחזקה ולא החזירו כגון שהיה לו ביד חבירו הלואה או שכירות והוא תובעו ואינו יכול להוציא ממנו מפני שהוא אלם וקשה, ועל זה נאמר "לא תעשוק את רעך", ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.