תבואת יקב הלכות זכיה ומתנה פרק ג

תבואת יקב הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה יג
[יג - יד] נתן מתנה לאשה על מנת שאין לבעלה רשות בה וכו' קנה הבעל וכו'. כיצד הנותן וכו' ע"מ שתלבשי בהם וכו' ותעשי בהם מה שתרצי בלא רשות הבעל לא קנה הבעל וכו'. יעו"ש. וכתב הרב המגיד ז"ל דרבינו פסק כשמואל והביא לשון הרשב"א ז"ל יעו"ש ודחק הענין מ"ש בפ' הריני נזיר ובפ' בן סורר ומורה שאמרו שם ע"מ שאין לבעלה רשות בהן לא קנה הבעל אמר לאו דוקא דבהאי לישנא לחודיה סגיא יעו"ש ומרן בכס"ף ז"ל כתב עליו ויש לתמוה דאדרבה כרב פסק וצריך לתת טעם למה יעו"ש והרב התנא משנה למלך ז"ל רב תנא ופליג על מר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.