תבואת יקב הלכות אבל פרק ו

תבואת יקב הלכות אבל פרק ו

  

הלכה א
[א] מדברי סופרים שיהיה וכו' ומנין סמכו חכמים לשלשים יום שנאמר ובכתה את אביה וכו' מכלל שהאבל מצטער כל שלשים יום. ויש לדקדק בדברי רבינו ז"ל שאמר סמכוה מקרא דיפת תואר משמע דאבל בין קרובים בין אביו ואמו למידין מיפת תואר ודלמא יפת תואר דוקא שכתוב בה אביה ואמה דוקא אבל שאר קרובים מנלן שצריך ל' ולזה יש ליישב ולומר דגבי יפת תואר משום שאביה ואמה גוים זולי נינהו חשבינהו כקרובים דישראל אבל הקושיא היא דמה שלמידין מיפת תואר דיני האבל לשלושים כמו התספורת ושאר דברים היא תמיהא גדולה דביפת תואר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.