שתוקי

שתוקי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 785 מקורות עבור שתוקי. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת קידושין פרק ד

 משנה מסכת קידושין פרק דמשנה א[*] עשרה יוחסין עלו מבבל כהני לויי ישראלי חללי גירי וחרורי ממזרי נתיני שתוקי ואסופי כהני לויי וישראלי מותרים לבא זה בזה לויי ישראלי חללי גירי וחרורי מותרים לבא זה בזה גירי וחרורי ממזרי ונתיני שתוקי ואסופי כולם מותרין לבא זה בזה:משנה ב[*] ואלו הם שתוקי כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו אסופי כל שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא אביו ולא אמו אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי:משנה ג[*] כל האסורים לבא בקהל מותרים לבא זה בזה רבי יהודה אוסר רבי אליעזר אומר ודאן בודאן מותר ודאן בספיקן [

2

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק א

 אני שאין נאמנת אמרו לו לא אם אמרתם בשבויה שיש לה עדים תאמר בזו שאין לה עדים אמ' להם וכי מה עדות גדולה מזו שהרי כריסה בין שיניה אמרו לו מפני שגוים חשודין על עריות אמ' להן אין אפטרופוס לעריות במי דברים אמורים בעדות שבגופה אבל בולד הכל מודים שהוא שתוקי

3

תוספתא מסכת קידושין (ליברמן) פרק ה

 תוספתא מסכת קידושין (ליברמן) פרק ה הלכה אגירי וחרורי ממזרי ונתיני שתוקי ואסופי וכל האסורין לבא בקהל מותרין לבא זה בזה דברי ר' מאיר ר' יהודה אומ' ארבעה קהלות הן קהל כהנים קהל לוים קהל ישראל קהל גרים והשאר מותרין לבא זה בזה וחכמים אומ' שלש קהלות הן קהל כהנים קהל לוים קהל ישראל ר' ליעזר או' כל האסורין לבא בקהל ודאן בודאן מותר ודאן בספיקן ספיקן בודאן וספיקן בספיקן אסור אילו הן הספיקות שתוקי ואסופי וכותי וכן היה ר' ליעזר אומ' ממזר לא ישא את הכותית וכותי לא ישא את הממזרת וכותי לא ישא את הכותית וכן שתוקי

4

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק א

 שכורה, שיוצאין בניה כאלו שכורין, כאלו הם שוטים, שנאמר ויאמר אליה עלי עד מתי תשתכרין, ומתרגמינן את משתטיא; בני ערבוביא, סופן שיצאו לתרבות רעה כמו המשומדים; בני חצופה, אלו עזי פנים; בני ישינה, אלו העצלנים; והבועל ארוסתו בבית חמיו, פליגו בה רב ושמואל, חד אמר הולד ממזר, וחד אמר הולד שתוקי. הלכה יזבא מבית הכסא ושמש הויין לו בנים נכפין, מפני ששר של בית הכסא נלוה עמו. עד מתי ישהה וישמש, עד שיעור חצי מיל. הקיז דם ושמש, הויין לו בנים ויתקין.ויתקין, אלו בני בועלי נדות; ומכוערין, בני בועלי ספק טהורות. הלכה יחהקיזו שניהם ושמשו הויין ליה

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק יג

 נן קיימין אם בשבעל מיד. ואם בשלא בעל אפילו לאחר כמה. אלא כן אנן קיימין בסתם. ר' מאיר אמר חזקה אדם מעמיד עצמו שלשים יום ורבנין אמרין אין אדם מעמיד אפילו יום אחד. ר' ירמיה בעי מהו שיהא נאמן לומר על דר' מאיר העמדתי עצמי שלשים יום בשביל לעשות הוולד שתוקי. נישמעינה מן הדא היבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי כופין אותו שיחלוץ לה. לאחר שלשים יום מבקשין ממנו לחלוץ לה (לאחר שלשים) ואמר ר' לעזר דר' מאיר היא. ואמר ר' לעזר לא שנו אלא אצלה הא אצל צרתה לא. כמה דתימר תמן לא הכל ממנה לחוב לצרתה. אף

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק א

 אם בשלא בעל אפילו לאחר מיכן עד כמה אלא כן אנן קיימין בסתם רבי מאיר אומר חזקה אדם מעמיד עצמו שלשים יום ורבנין אמר אפילו יום אחד אין אדם מעמיד את עצמו רבי ירמיה בעא מהו שיהא נאמן לומר על דר' מאיר העמדתי עצמי שלשים יום כדי לעשות את הוולד שתוקי נישמעינ' מן הדא היבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר שלשים יום מבקשין ממנו שיחלוץ לה ואמר רבי לעזר דרבי מאיר היא ואמר רבי לעזר לא שנו אלא אצלה הא אצל צרתה לא כמה דתימר תמן לא הכל ממנה לחוב לצרתה וכא לא הכל

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק ד

 תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק דהלכה אמתני' עשרה יוחסין עלו מבבל כהני לויי ישראלי חללי גירי וחרורי ממזירי ונתיני שתוקי אסופי כהני לויי וישראלי מותרים לבוא זה בזה לויי וישראלי גירי וחרורי וחללי מותרין לבוא זה בזה גירי וחרורי וממזירי נתיני שתוקי ואסופי מותרין לבוא זה בזה: גמ' כהני לויי וישראלי. על שם [עזרא ז ז] ויעלו מבני ישראל ומן הכהנים והלוים והמשוררים והשוערים והנתינים אל ירושלים בשנת שבע לארתחשסתא המלך. חללי. על שם [שם ב סא] ומבני הכהנים בני חביה בני הקוץ אלה בקשו כתבם המתייחשים ולא נמצאו ויגואלו מן הכהונה. [שם סג] ויאמר התרשתא להם

8

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה יח

 ושוב ישב עליהן ובררן והניחן תאנים בפני עצמן, ענבים בפני עצמן, רמונים בפני עצמן, אגוזים בפני עצמן, תמרים בפני עצמן, גרוגרות בפני עצמן, תפוחים בפני עצמן, ועד שנפנה לכן ולכן באתה הרוח ובללה אלו באלו, שנו חכמים במשנה, עשרה יוחסין עלו מבבל, כהנים לוים וישראלים, גירי חללי וחרורי, ממזירי ונתיני שתוקי ואסופי (קידושין ריש פ"ד), (האם) [הא אם] הניח הקב"ה ידו מישראל שנים שלשה דורות זה אחר זה, מתערבין במעשיהן והוין כשאר עממין, ואתם קפויי טובה בני קפויי טובה, מפני מה אין אתם מודים ומשבחים ומברכים (לאביהם) [לאביכם] שבשמים, שתפס אתכם בשתי ידיו על שני זרועותיו והוא זהיר בכם שלא

9

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר ולנתין, וכל מי שאין לה עליו קידושין, אבל יש לה קדושין על אחרים הוולד ממזר, ואיזה זה זה שבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה, וכל מי שאין לה עליו קידושין ולא על אחרים הוולד כמוה, ואיזה זה הוולד שפחה ונכרית. איזהו שתוקי, כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו. אסופי, כל שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא את אמו ולא את אביו. מי שנתן רשות לשלוחו לקדש את בתו, והלך הוא וקידשה, אי שלו קדמו קידושיו קידושין, אם של שלוחו קודמין אין קידושיו קידושין, אם אינו ידוע שניהם נותנין

10

ילקוט שמעוני תורה פרשת פינחס

 זרע פסול, אבוה דשמואל אמר מהכא ברך ה' חילו אפילו חולין שבו ופעל ידיו תרצה, רבי (אמי) [ינאי] אמר מהכא ובאת אל הכהנים הלוים וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל שופט שלא היה בימיו אלא זה שהיה פסול ונתחלל, אמר שמואל עשרה כהנים עומדין ופרש אחד מהן ובעל, הולד שתוקי שמשתקין אותו מדין כהונה דכתיב והיתה לו ולזרעו אחריו, בעינן זרעו מיוחס אחריו וליכא, אלא מעתה גבי אברהם דכתיב להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך, מאי קא מזהר ליה רחמנא, הכי קאמר ליה לא תנסב כותית ושפחה דלא ליזיל זרעך בתרה, אמר ר' אילעא לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמרי

1234567891011121314151617181920