ששת

ששת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8968 מקורות עבור ששת. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טז

 שבת עתיד המקום ליתן לכן ארץ יש' ועולם הבא ועולם חדש ומלכות בית דויד וכהונה ולויה. ר' אליעזר אומ' אמ' להן משה ליש' אם תזכו לשמר שבת עתיד המק' ליתן לכן שלשה מועדות חג של ניסן וחג של עצרת וחג של תשרי סל' פסו'פסוק כו(כו). ששת ימים תלקטוהו. ר' יהושע אומ' למדנו שלא היה יורד בשבת ביום טוב מנין ת"ל לא יהיה בו ר' אלעזר המודעי אומ' ששת ימים תלקטוהו למדנו שלא היה יורד בשבת ביום טוב מנין ת"ל לא יהיה ביום הכפו' מנין ת"ל לא יהיה בו.פסוק כז(כז). ויהי ביום השביעי וגומ' אלו מחוסרי אמנה

82

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יח

 אלו שעושים פשרה בדין [אנשי אמת כגון ר' חנינא בן דוסא וחביריו] שונאי בצע אלו ששונאין ממון עצמן [והלא דברים קל וחומר ומה אם ממון] עצמן הן שונאין ממון אחרים [על אחת כמה וכמה ושמת עליהם ג'] שרי אלפים שש מאות שרי [מאות ששת אלפים שרי חמשי]ם שנים עשר אלף שרי עשרות [ששת ריבוא נמצאו דייני יש'] שבעת ריבוא ו[שמונת אלפים] [ושש מאות]פסוק כב(כב). ושפטו את העם בכל עת ר' יהושע אומ' בני אדם שבטילין ממלאכתן יהיו דנין את ישראל בכל עת. ר' אלעזר המודעי אומ' בני אדם שבטילין ממלאכתן ועסיקין בתורה יהו דנין את ישר'

83

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יט

 ארץ שאע"פ ששמע שולחו של אדם את השליחות צריך הוא שיחזיר את שליחותו.פסוק ט(ט). ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן אין ענן אלא ערפל קשה שנ' וענן כבד על ההר. ר' יוסי הגלילי אומר משה נתקדש בענן שבעה שנ' ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן (שמ' כד טז) זה היה אחר דברות והוא תחלת ארבעים יום. ר' עקיבה אומר ויכסהו הענן ששת ימים בראש חדש קרא למשה לטהרו ויקרא אל משה ביום השביעי זה היה אחר דברות והוא תחלת ארבעים יום. בעבור ישמע העם בדברי עמך ר' יהודה אומר

84

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ

 השבת לקדשו. ד"א לקדשו במה אתה מקדשו במאכל ובמשקה ובכסות נקייה שלא תהא סעודתך שלשבת כסעודת החול ולא עטיפתך שלשבת כעטיפתך בחול. ומנין שאפלו עני לא יהא מאכלו שלשבת כמאכלו שלחול ועשיר לא יהא מאכלו שלשבת כמאכל החול ת"ל זכור את יום השבת לקדשו.פסוק ט(ט). ששת ימים תעבד ר' אומר הרי זו גזירה אחרת שכשם שנצטוו ישראל על מצות עשה שלשבת כך נצטוו על המלאכה. ר' אלעזר בן עזריה אומר גדולה מלאכה שלא שרת שכינה בישראל עד שעשו מלאכה שנ' ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (שמ' כה ח). ר' יוסי הגלילי אומר גדולה מלאכה שלא קנס המקום מיתה

85

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כג

 שהוא בעשה ועוברין עליו בלא תעשה כך כל שהוא בעשה עוברין עליו בלא תעשה. מנין אין מזבלין ואין מפרקין אין מעפקין אין מעשנין אין מגזמין ואין מצדדין בעלין ת"ל כרמך ומנין אין מקרסמין ואין מזרדין ואין מפסלין ואין מצדדין ואין מגזמין בעלין ת"ל זיתך.פסוק יב(יב). ששת ימים תעשה מעשיך מכלל שנא' ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת (שמ' כ ט) יכול אין אתה שובת אלא בשעה שאתה עושה כל מלאכה בשעה שאין אתה עושה כל מלאכה מנין ת"ל וביום השביעי תשבת מכל מקום מקיש שבת לשביעית ומה שביעית שאין בה עון מיתה שובת הוא מערב

86

ספרא אמור פרשה ט תחילת פרק יא

 ואין חג הסוכות טעון מצה והלא דין הוא ומה אם זה שאין טעון סוכה טעון מצה, זה שטעון סוכה אינו דין שטעון מצה תלמוד לומר זה, חג המצות זה טעון מצה, ואין חג הסוכות טעון מצה.(ג) חג המצות שבעה ימים לה' מה תלמוד לומר לפי שנאמר ששת ימים תאכל מצו' וביום השביעי חג לה' שביעי בכלל הזה, ולמה יצא להקיש אליו אלא מה שביעי רשות אף כולם רשות, יכול אף לילה הראשון רשות תלמוד לומר עליו תאכלו מצות הכתוב קבעו חובה.(ד) אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים בזמן זה שאין בית המקדש קיים מנין תלמוד לומר בערב

87

ספרא אמור פרשה י פרק יב

 נאמר אלא ממחרת שבת, והלא כל השנה מליאה שבתות צא וחשוב מאי זו שבת, נאמר כאן ממחרת שבת, ונאמר למטה ממחרת שבת, מה מחרת שבת האמור למטן רגל ותחילת רגל, אף ממחרת שבת אמור כאן רגל ותחילת רגל.(ה) רבי שמעון בן אלעזר אומר כתוב אחד אומר ששת ימים תאכל מצות, וכתוב אחד אומר שבעה ימים מצות תאכלו, הא כיצד יתקיימו שני כתובים הללו מצה שאי אתה יכול לאוכלה כל שבעה, אכלה ששה מן החדש הא מה אני מקיים ממחרת השבת, ממחרת יום טוב.(ו) מיום הביאכם תספרו יכול יקצור ויביא ויספור אימתי שירצה תלמוד לומר מהחל חרמש בקמה תחל

88

ספרי זוטא פרק ז

 פסוק א(א). ויהי ביום כלות משה וימשח את המשכן, איני יודע אם ביום שהתחיל בו או ביום שגמרו כשהוא אומר ויהי ביום כלות משה אינו ביום שהתחיל בו אלא ביום שגמרו: וימשח אותו ויקדש אותו, משה נתקדש בענן כל שבעה שנאמר וישכון כבוד ה' על הר סיני ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן (שם /שמות/ כד טז). אהרן ובניו נתקדשו בשמן ובדם שנא' ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח ויז על אהרן וגו' (ויקרא ח ל). משיחת אהרן כיצד כל שבעת ימי המלואים היה משה מושח את אהרן היה מפשיטו ומרחיצו וסך בין

89

ספרי זוטא פרק ט

 מנין אף לדורות אמרת לדורותיכם אף לדורות: ועשה פסח לה', את היחידים. ועשה בעשה:פסוק יא(יא). ר' יוסי הגלילי אומר לפי שנאמר בכל מושבותיכם תאכלו מצות (שמות יב כ) מצה הנאכלת בכל מושבות אתה יוצא בה ידי חובתך אי אתה יוצא ידי חובתך בביכורים ואומר ששת ימים תאכל מצות (דברים טז ח) מצה הנאכלת כל ששה אי אתה יוצא ידי חובתך בחלות תודה וברקיקי נזיר מפני שהן נאכלין ליום אחד תלמוד לומר. ר' עקיבא אומר מה אם שומע אני בדבר קצר משניהן לפי שנאמר בפסח קטן על מצות ומרורים יאכלוהו שאינו צריך לאמרו והלא כבר נאמר כחקת הפסח וכמשפטו

90

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא קלד

 ובין כך מותר. ופנית בבוקר והלכת לאהליך, מלמד שטעונים לינה אין לי אלא אלו בלבד מנין לרבות עופות ומנחות יין ולבונה ועצים תלמוד לומר ופנית כל פונות שאתה פונה מן הבקר ואילך. רבי יהודה אומר יכול יהא פסח קטן טעון לינה תלמוד לומר ופנית בבקר והלכת לאהליך. ששת ימים תאכל מצות, את שטעון ששה טעון לינה יצא פסח קטן שאינו טעון אלא יום אחד וחכמים אומרים הרי הוא כעצים וכלבונה שטעונים לינה. (ח) ששת ימים תאכל מצות, רבי שמעון אומר כתוב אחד אומר ששת ימים תאכל מצות וכתוב אחד אומר +שמות יב טו+ שבעת ימים מצות תאכלו מצה נאכלת כל

1234567891011121314151617181920