ששת

ששת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8968 מקורות עבור ששת. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת דברים

 את ההר הזה ואת העם צו לאמר אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשו זה שאמר הכתוב (תהלים ס) למנצח על שושן עדות מכתם לדוד ללמד אימתי בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח שנים עשר אלף והרי כבר נאמר (מלכים א יא) כי ששת חדשים ישב שם יואב וכל ישראל עד הכרית כל זכר באדום ואחרי כן חוזר ואומר וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח, זה שאמר הכתוב קרוב מצדיקי מי יריב אתי נעמדה יחד מי בעל משפטי יגש אלי (ישעיה נ) נתן הקב"ה את התורה לישראל כדי שיזכו בה לכל האומות,

152

מדרש שמואל (בובר) פרשה ה

 היתה עדתו של קרח שוקעת ויורדת עד שעמדה חנה והתפללה עליהם ה' ממית ומחיה וגו'.[יג] ה' מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם (ש"א =שמואל א'= ב' ז'), מטרונא שאלה לרבי יוסי [בן חלפתא] אמרה ליה לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו, אמר לה לששת ימים, דכתיב כי ששת ימים עשה ה' את השמים (שמות ל"א י"ז), אמרה לו מתמן ולהבא מה יתיב עביד, בטל הוא, אמר לה חס ושלום לית הוא בטל, אלא יושב ומזוג זווגין, אמרה ליה אף אנא אעביד כן (גזרה ואמרה פלן ישא פלנית ופלנית תנשא לפלן, אמרה ליה) אם כן הוא, אית לי אלף עבדין ואמהין,

153

מדרש שמואל (בובר) פרשה כו

 על יהודה שבע שנים וששה חדשים ובירושלים מלך שלשים ושלש שנה (ש"ב =שמואל ב'= ה' ה'), אילין יתירייא (והכא) [דהכא] מה אינון, רבי יצחק בר קצרתה בשם ר' יונה חסירין היו אלא שהכתובין חולקין כבוד לירושלם ומונין אותן שלימים, אמר רבי יודן חשבון מרובה בולע לחשבון מועט לפי שכתוב כי ששת חדשים ישב שם יואב וגו' (מ"א =מלכים א'= י"א ט"ז), אותן ששה חדשים לא עלו מן המנין, אמר רבי יודן כל אותן ששה חדשים שהיה דוד בורח מפני אבשלום בנו לא עלו לו מן המנין, אלא בשעירה נתכפר לו כהדיוט.[ו] ככל הדברים האלה (ובכל) [וככל] החזיון הזה (ש"ב =

154

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קמח

 והמים אשר מעל השמים. אלו המים אותן מי בראשית, שנאמר ויקרא אלהים לרקיע שמים (בראשית א ח), שא מים.[ג] [קמח, ה] יהללו את שם ה' כי הוא צוה ונבראו. לא היה יגיעה לפני הקב"ה כשבראם, שנאמר ביום עשות ה' אלהים וגו' (שם /בראשית/ ב ד), וכתיב כי ששת ימים עשה ה' (שמות כ יא), לא היה יגיעה לפני הקב"ה, אלא צוה ונבראו לעצמן, לכך נאמר יהללו את שם ה', שעל מנת כן נבראו להיות מקלסין אותו.[ד] [קמח, ו] ויעמידם לעד לעולם חק נתן ולא יעבור. ואיזה חק נתן, שאמר להם, יהי רקיע וגו' (בראשית א ו), מאותו היום

155

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת בראשית פרק א

 הקב"ה עם כל מעשה בראשית שאם יקבלו ישראל את התורה, שהיא ה' ספרים יעמדו, ואם לאו יחזור העולם לתוהו ובהו, שנאמר משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה (תהלים עו ט): אחר שעבר ערב ובקר של יום הששי שבת ה' ממלאכתו ונעשה יום הששי חנוכה ליום ז', לכך נאמר ויכלו, שכלו ששת ימים ונשלם מעשיהם הם ותולדותם שלא היה חסר שום דבר, לקיים מה שנאמר אין כל חדש תחת השמש (קהלת א ט):

156

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת משפטים פרק כג

 אותו, כל שכן למי שאינו יודע תורה, מכאן אמרו כל הנוטל שוחד אינו נפטר מן העולם עד שיהא סומא:סימן ט[ט] וגר לא תונה. אפילו אונאת דברים אסור כל שכן ממון, כי הגר שאורו רע ושמא יחזור לסורו:סימן יב[יב] ששת ימים תעשה מעשיך. ללמדך שלא תשכח את השבת. ואע"פ שהשביעית קרויה שבת שבת בראשית לא נעקרה ממקומה: למען ינוח שורך וחמורך. שמא תאמר אחבשנו בבית ולא אניחנו לרעות שלא יתלוש העשבים בשבת, לא, אין הדבר כן, אמר הנה למען ינוח, ואיזה היא מנוחת הבהמה, בעת שיהיה תולש מן הקרקע ואוכל:סימן יג[יג] ובכל אשר אמרתי אליכם

157

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת כי תשא פרק לב

 לו משה רבונו של עולם לי צויתה להם לא צויתה, כי כתבת בעשרת הדברים אנכי ה' אלהיך (שמות כ ב), ציווי לי ולא להם, כי אם היה להם היה לך לומר אנכי ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם, לא יהיה לכם, לא תשאו את שם ה' אלהיכם, שמרו את יום השבת, ששת ימים תעבודו ועשיתם כל מלאכתכם, כבדו את אביכם ואת אמכם, לא תרצחו לא תנאפו, לא תגנובו, לא תענו, לא תחמודו, אם כן לא צוית אלא לי, ועוד אמר משה רבונו של עולם ושמא עשו עגל ולא השתחוו, אמר לו הקב"ה וישתחוו, אמר לו שמא השתחוו ולא זבחו לו, אמר

158

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת ויקהל פרק לה

 שנא יומא דשבתא מכל יומיא, ואנא אמרית לך מאי שנא טורנוסרופוס מכל גבריא, אמר ליה שרצה המלך לכבדיני, א"ל אף זו רצה המלך לכבדה, אמר ליה מנאן את מודע לי, אמר ליה הנה נהר סנבטיון יוכיח, שהוא מושך אבנים כל ימי השבוע ובשבת נח:סימן ב[ב] ששת ימים. כאן הוא אומר ששת ימים תעשה מלאכה, ובמקום אחר אומר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך (שמות כ' ט'), כיצד יתקיימו שני המקראות, כשישראל עושין רצונו של מקום ששת ימים תעשה מלאכה, נעשית על ידי אחרים, וכשאין ישראל עושין רצונו של מקום, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך שמלאכתך על ידי

159

מדרש אגדה (בובר) ויקרא פרשת בהר פרק כה

 לא בחר אלא בתבל, שנאמר והוא ישפוט תבל בצדק (שם ט ט). בשנים. שש שנים תזרע שדך ובשביעית תשמטנה ונטשתה (שמות כג יא). בחדשים. ניסן אייר סיון תמוז אב אלול תשרי, ומכולם בחר בתשרי שהוא חדש שביעי, שנאמר ובחדש השביעי באחד לחדש (במדבר כט א), והוא לתקיעה ולכפרה ולשמחה. בימים, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלהיך (שמות כ ט י): כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. זה שאמר הכתוב מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש (קהלת א ג), ויש אוצר למעלה מן השמים, עד שהוא אומר תחת השמש, אמר ר' תנחומא

160

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת קרח פרק יז

 ב), [כלום] אתם הייתם במצרים מה כתיב אחריו], לא יהיה לך אלהים אחרים (שם שם ב), שמא ע"ז יש לכם, מה כתיב אחריו, לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא (שם שם ז), שמא יש לכם משא ומתן, עד שתצטרכו להשבע, מה כתיב אחריו, (שמור) [זכור] את יום השבת לקדשו ששת ימים תעבוד וגו', ויום השביעי שבת (שם שם ח ט י), שמא יש לכם עבודה, מה כתיב אחריו, כבד את אביך ואת אמיך (שם שם יב), שמא יש לכם אב ואם, מה כתיב אחריו, לא תרצח (שם שם יג), שמא יש לכם רציחה, מה כתיב אחריו, לא תנאף (שם

1234567891011121314151617181920