ששת

ששת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8968 מקורות עבור ששת. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

מדרש תנחומא (בובר) פרשת חקת

 ורביעי) [ושביעי], ת"ל וטהר, אם כן מה ת"ל מי נדה, מים שנהדה /שהנדה/ טובלת בהן, וכמה [הם] ארבעים סאה. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אפילו הלוקח כלים חדשים מן השוק מן העובד כוכבים צריכין טבילה, [דהא] ישנים מלבנן והוו להו כחדשים, אפי' הכי צריכין טבילה, מתקיף לה רב ששת א"כ אפי' סתם כלי, אמר רבא כלי סעודה האמורין בפרשה, דכתיב כל [דבר] אשר יבא באש וגו' (במדבר לא כג). רב יצחק בר יוסף (וכן) [זבן] ההוא מנא דמרדתא חדתא סבר לאטבולא, א"ל ההוא מרבנן ור' יעקב שמו, הכי אמר ר' יוחנן כלי מתכות האמורין בפרשה, שנאמר אך את

142

מדרש תנחומא (בובר) פרשת מסעי

 טו), אלא ללמדך שהודה עכן שבשבת גנב אותם, והוציא מיריחו והטמין בתוך אהלו, ונסקל על חילול שבת, ונשרף על שמעל בחרם, ומנין אתה מוצא, שכן הקב"ה אמר ליהושע, ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גבורי החיל, וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה הקיף את העיר פעם אחת, כה תעשה ששת ימים, ושבעה כהנים וגו' (שם /יהושע/ ו ב ג ד), ללמדך שבשבת נכבשה יריחו, ודבר זה עשה יהושע מדעתו, והסכים הקב"ה על ידו, אמר יהושע השבת קודש, שנאמר ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם (שמות לא יד), וכל מה שכבשנו בה יהא קדש, שנאמר וכל כסף וזהב וכלי

143

מדרש תנחומא (בובר) פרשת דברים

 לאמר, רב לכם סוב את ההר הזה, ואת העם צו לאמר וגו' (דברים ב ב ג ד). זש"ה למנצח על שושן עדות מכתם לדוד ללמד (תהלים ס א), אימתי בחצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה (שם שם /תהלים ס'/ ב), והלא כבר נאמר [ויך כל זכר באדום] כי (ששה) [ששת] חדשים ישב שם יואב וגו' (מ"א =מלכים א'= יא טז), ואחר כך אומר וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח (תהלים ס ב), זש"ה קרוב מצדיקי מי יריב אתי נעמדה יחד וגו' (ישעיה נ ח), נתן הקב"ה תורה לישראל כדי שיזכו בה לכל האומות, אתה מוצא שיואב היה ראש

144

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וישלח

 עולים, אמר הקב"ה אני עשיתי אותך למעלה והעני למטה יכול אני לעשותך למטה ולעני למעלה למה כי דיין אני שנאמר כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים (תהלים עה) שאלה מטרונא את ר' יוסי בן חלפתא לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו, אמר לה לששה ימים דכתיב (שמות כ) כי ששת ימים עשה ה' את השמים, אמרה לו ומן אותה שעה עד היום הזה מה הוא עושה, אמר לה עושה סולמות מעלה לזה מוריד לזה מעשיר לזה מוריש לזה, תדע שבשעה שיצא יעקב לארם נהרים כתיב בו כי במקלי עברתי, ולא עוד אלא ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו אלו היה

145

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת משפטים

 הדיין עליהן ואזהרה לדיין שיסבול את הצבור, עד כמה אמר רבי חנין א"ר שבתאי כאשר ישא האומן את היונק, והיכי דמי רשע ערום, א"ר חנינא זה המטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו, ושמת עליהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרות, שרי אלפים שש מאות, ושרי מאות ששת אלפים, ושרי חמשים שנים עשר אלף, שרי עשרות ששת רבוא, נמצאו דייני ישראל שבעת רבוא ושמונת אלפים, מאי קמ"ל דשרים מלגיו, תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר שמעתי שבית דין מכין ועונשים שלא מן התורה, ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה, מעשה באדם אחד בשעת הגזירה

146

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תשא

 תשא להם אמר ליה כי תשא את ראש.(ה) [ל, יב] כי תשא רבי יונה פתח כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים (תהלים עה), מטרונה אחת שאלה את רבי יוסי בר חלפתא לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו, אמר לה לששה ימים שנאמר (שמות כ) כי ששת ימים עשה ה', אמרה לו ומן אותו שעה מה עושה בכל יום, אמר לה מזווג זיווגים ומעשיר לזה ומוריש לזה, אמרה לו ואף אני יכולה לעשות כן כמה עבדים ושפחות יש לי אני מזווגן בלילה זו מה שהוא עושה מן אותה שעה עד היום אני אעשה בשעה קלה, אמר לה אם קלה

147

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמיני

 יום אחד (בראשית א), אמר להם אף הוא באותו יום אינה של שמחה שכל מעשה יום ראשון עתידין לבלות שנא' (ישעיה נא) כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה, השיבוהו והרי יום שני ויום שלישי ויום רביעי ויום חמישי ויום הששי, אמר להם אף הם אינם של שמחה שכל מעשה ששת ימי בראשית צריכים עשייה אחרת כגון חטים צריכין לטחון, החרדל צריך להמתיק, התורמוס צריך להמתיק, השיבוהו ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח (בראשית לט) אמר להם אף היא אינה של שמחה שמתוך כך נזדמנה לו אותו הדוב שנאמר בפסוק אחר ויהי אחר הדברים האלה ותשא אשת אדוניו וגו',

148

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נשא

 יהודה מחוקקי, אפרים מעוז ראשי ואם יאמר לך אדם למה חלל יהושע את השבת ביריחו אמור לו על פי הגבורה עשה שנאמר (יהושע ו) ויאמר ה' אל יהושע ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גבורי החיל וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה הקיף את העיר פעם אחת כה תעשה ששת ימים ושבעה כהנים ישאו שבעה שופרות היובלים לפני הארון וביום השביעי תסבו את העיר ז' פעמים, ומנין שהיתה שבת שאין ז' ימים בלא שבת, הוי אפרים מעוז ראשי, ועוד ד"א עשה יהושע מדעתו מה שלא נאמר לו כיון שנכבשה חומת יריחו שבת היה אמר יהושע השבת כלו קדש וכל

149

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת חקת

 שומע אני שצריך הזאה שלישי ושביעי, ת"ל וטהר, א"כ מה ת"ל מי נדה מים שהנדה טובלת בהן, וכמה שיעורה ארבעים סאה, אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אפילו הלוקח כלים חדשים מן הנגר צריכין טבילה כלים ישנים מלבנן באור והוו להו כחדשים ואפילו הכי צריכין טבילה מתקיף לה רב ששת א"כ אפילו סתמה נמי, א"ל רבא כלי סעודה האמורין בפרשה דכתיב כל דבר אשר יבא באש, רבי יצחק בר אבין הוה ליה ההוא מאנא דפחרא חדתא מגוי סבר לאטבולה, אמר ליה ההוא מדרבנן ורבי יעקב שמיה הכי אמר רבי יוחנן כלי מתכות אמורין בפרשה שנאמר (במדבר כ) אך את

150

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת מטות

 אינו כלום, מעות שהן מעת לעת, ובלשון הזה אתה דורש, וכן חנה אומרת ה' מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם (שמואל א ב) באף שהוא מביא על זה מרומם לזה, שאלה מטרוניתא אחת את רבי שמואל בר חלפתא בכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו אמר לה לששה שנאמר (שמות לא) כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ אמרה לו ומאותה שעה עד עתה מהו עושה אמר לה יושב ועושה סולמות ומעלה לזה ומוריד לזה לכך נאמר (תהלים עה) כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים, תדע לך כשבקש שיתעשרו בני גד ובני ראובן הפיל את המדינים לפני ישראל כדי

1234567891011121314151617181920