ששת

ששת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8968 מקורות עבור ששת. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

אסתר רבה (וילנא) פרשה א

 הקב"ה וכה"א שש מעלות לכסא שש כנגד ששה רקיעים, ולא שבעה הן, אמר ר' אבון הן דמלכא שארי טיטיון, שש כנגד שש ארצות, ארץ, אדמה, ארקא, גיא, ציה, נשיה, תבל, וכתיב +תהלים ט'+ והוא ישפוט תבל בצדק, שש כנגד ששה סדרי משנה, זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים, וטהרות, שש כנגד ששת ימי בראשית, שש כנגד שש אמהות, שרה רבקה רחל ולאה בלהה זלפה, א"ר הונא שש כנגד שש מצות שהמלך הוא מוזהר עליהם ומצווה, דכתיב +דברים י"ז+ לא ירבה לו נשים לא ירבה לו סוסים וכסף וזהב לא ירבה לו מאד, (דברים ט"ז) לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא

122

איכה רבה (בובר) פרשה א

 יומי משתיא. ורבנן דהכא אמרי כד יוסף דווי, הוא מדכר שלוותיה דבית אבוי. בנפול עמה ביד צר. רבנן דתמן אמרי כד יפול תורא מחרפין סכינוי, ורבנן דהכא אמרי כד נפל תורא סגין טבחוי. ראוה צרים שחקו על משבתיה. על שבתיה כלומר על נשבתין ממלכות ומכבודן הראשון. ד"א על שבתיה. המד"א ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות (שמות כג יב), את מוצא כשגלו ישראל היו משמרין השבת, והיו אומות העולם משחקין עליהם, ואומרים להם בארצכם לא שמרתם השבת, וכאן אתם שומרים אותו. ד"א שחקו על משבתיה. על שמיטה, המד"א בחריש ובקציר תשבות (שם /שמות/ לד כא), את מוצא כשגלו ישראל היו

123

קהלת רבה (וילנא) פרשה ב

 פני לההוא גברא מן תלת נסיסין בישין, א"ל מה אינון א"ל נפשיה דההוא גברא בעיא מיגס גביה בצפרא וברמשא ולית ליה מה דיתן לה וכן אינתתיה וכן בנוי, אמר אדריאנוס הואיל והוא חיי חיין בישין שבוקו ליה וקרא אנפשיה ושנאתי את החיים, מעשה בגרגרן אחד שהיה עמל כל ימות השנה ששת ימי המעשה ובשבת לא היה לו מה יאכל, מה עשה פעם אחת נתעטף בכלי קורייס שלו ועלה לראש הגג ונפל ומת וקרא אנפשיה ושנאתי את החיים, ר' הושעיא אתון אמרין ליה דייניך שתיין חמרא בשוקא ולא חמי להון, חד זמן נפק ואשכח דיינוי שתן חמרא בשוקא וקרא על נפשיה

124

קהלת רבה (וילנא) פרשה ד

 יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא שהעולם הבא אינו בא אלא מכח העולם הזה, אמר ר' חייא בר אבא טוב מלא כף נחת זה יום השבת ממלא חפנים עמל ורעות רוח אלו ששת ימי המעשה, דאמר ר' חייא בר אבא אין ישראל נגאלין אלא בזכות שבת, שנאמר (ישעיה ל') בשובה ונחת תושעון בשובה ונייח תושעון, ורעות רוח רעותיה דמיתקרי לעי ונגיס, א"ר ברכיה טובה דריסה שדרס הקב"ה בארץ מצרים, שנאמר (שמות י"ב) ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, ממלא חפנים ממלא חפניהם פיח

125

קהלת רבה (וילנא) פרשה ו

 מחזיקין טובה לבעליהן, הנפש, והארץ, והאשה, הנפש מניין שנאמר וגם הנפש לא תמלא, הארץ שנאמר (משלי ל') ארץ לא שבעה מים, אשה שנאמר (שם /משלי ל'/) אכלה ומחתה פיה, שלשה נותנין בשפע ונוטלין בשפע, ואלו הן הים והארץ וגם המלכות, ר' יהושע דסיכנין אמר ששה פעמים כתיב בה נפש כנגד ששת ימי בראשית, אמר הקב"ה לנפש כל מה שבראתי בששת ימי בראשית בשבילך בראתי ואת גוזלת וחוטאת וחומסת.א [ח] כי מה יותר לחכם מן הכסיל, מה לעני יודע להלוך נגד החיים אלא מה יעשה ילך אצל גדול ממנו בתורה ויבאר לו משנתו, ד"א מה לעני יודע, מה לעני בנכסיו

126

מדרש זוטא - שיר השירים (בובר) פרשה א

 קדר. כדרך שמותחים את האהל הזה אין אדם אחד יכול למתחו לעצמו אל /אלא/ רבים מותחים אותו, יכול כך הוא עושה הקב"ה, ת"ל הנוטה כדוק שמים וימתחם כאהל לשבת (ישעיה מ' כ"ב), הוא עצמו מתח את הרקיעים ולא סיעו בריה לכך נאמר כאהלי קדרה כיריעות שלמה, המלך שהשלום שלו ברא ששת ימי בראשית וברא את האדם ביום הששי שלא יהיה מתגאה, ומה עכשיו שאין יוצא מן המעינות שלו אלא מים סרוחים הוא מתגאה, אלו היו יוצאים ממנו מעינות של דבש ושל חלב על אחת כמה וכמה שהיה מתגאה.סימן ו[ו] בני אמי נחרו בי. אלה המלכים (והנגידים) [והנביאים] של

127

מדרש זוטא - איכה (בובר) פרשה א

 עבדך אני וכל מה שהפקדת לי אתן לך, [כך] בשעה שאמר לו משה שלח את עמי ויעבדוני (שמות ז' כ"ו), אמר מי ה' אשר אשמע בקולו וגו' (שם /שמות/ ה' ב'), וכיון שהביא עליו עשר מכות אמר ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים (שם /שמות/ ט' כ"ז). אבותיכם במדבר אמרתי להם ששת ימים תלקטוהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו (שמות ט"ז כ"ו), [והם לא עשו כן, אלא] ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו (שמות ט"ז כ"ז), [אילו מצאו לקטו]. וכיון שאמרו ישראל נעשה ונשמע (שמות כ"ד ז'), ואחרי כן עשו את העגל, אבדו את (נשמע) [נעשה], אמר

128

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא א - ויהי ביום כלות

 וחברת את היריעות והיה המשכן אחד (שם /שמות כ"ו/), אחד למדידה ואחד למשיחה.[ז] ויקריבו נשיאי ישראל הם נשיאי המטות (במדבר ז: ב), במצרים. והם העומדים על הפקודים (שם שם /במדבר ז'/), על הדגלים. ויביאו את קרבנם לפני י"י שש עגלות וגו' (שם שם /במדבר ז'/ ג), כנגד ששת ימי בראשית. שש כנגד שש ערכי המשנה. שש כנגד שש האימהות. ואלו הן, שרה רבקה רחל ולאה בלהה זלפה. א"ר יוחנן שש כנגד מצות שש שהמלך מצוה עליהן. ואלו הן, לא ירבה לו נשים (דברים יז: יז), ולא ירבה לו סוסים (שם שם /דברים י"ז/ טז), וכסף וזהב לא ירבה לו

129

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ב - כי תשא

 ט), א' לו אשא להם, כי תשא את ראש (שמות ל: יב).[ד] ר' יונה בוצרייה פתח כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים (תהלים עה: ח). מטרונא שאלה את ר' יוסי בר' חלפתא אמרה לו, לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו, א' לה לששה ימים דכת' כי ששת ימים עשה י"י וג' (שמות לא: יז). אמרה לו ומה הוא יושב ועושה מאותה השעה, אמ' לה מזוויג זיווגים, בתו של פלוני לפלני, אשתו של פלו' לפלוני, ממונו של פלו' לפל'. אמרה והדה היא, אף אני יכולה לעשות כן, כמה עבדים וכמה שפחות יש לי ובשעה קלה אני יכולה לזווגן. א' /

130

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא יד - שמעו

 והם לא עשו כן, אלא וישתחוו לו ויזבחו לו (שם /שמות/ לב: ח). אחר כל הרעות שעשו מה כת', וינחם י"י על הרעה אשר דבר לעשות לעמו (שם /שמות/ לב: יד). א"ר יודה בר סימון א' הקב"ה לישראל אבותיכם לא מצאו בי עול ואתם מצאתם בי עול. אני אמרתי להם ששת ימים תלקטוהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו (שם /שמות/ טז: כו), והם לא עשו, אלא ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו (שם שם /שמות ט"ז/ כז), אילו מצאו לקטו.[ו] כי רחקו מעלי (ירמיה ב: ה). אמ' ר' פנחס בשם ר' הושעיה שהיו מבריחים את

1234567891011121314151617181920