ששת

ששת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8968 מקורות עבור ששת. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת שמיני פרשה יא

 ויקרא ט, א). חכמות בנתה וגו' (משלי ט, א). ר' ירמיה בר' לעזר פתר קרייה בברייתו שלעולם. חכמות בנתה ביתה, זה הקב"ה שברא את כל העולם כולו בחכמה, הה"ד י"י בחכמה יסד ארץ (שם /משלי/ ג, יט). חצבה עמודיה שבעה (שם /משלי/ ט, א), אילו שבעת ימי בראשית, שנ' כי ששת ימים עשה י"י (שמות לא, יז). טבחה טבחה (משלי, ט, ב), תוצא הארץ נפש חיה למינה (בראשית א, כד). מסכה יינה (משלי שם /ט', ב'/), יקוו המים מתחת השמים (בראשית א, ט). אף ערכה שולחנה (משלי שם /ט', ב'/), תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע (בראשית א, יא). שלחה

112

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת קדושים פרשה כה

 בעלי גברין היו. ר' ברכיה ור' סימון בש' ר' שמואל בר נחמ' כת' וימל את בני ישראל אל גבעת הערלות (יהושע ה, ג), מהו גבעת הערלות, מקום שהוא עשוי גבעה בערלה.[ח] שוקיו עמודי שש (שיה"ש =שיר השירים= ה, טו). שוקיו זה העולם. עמודי שש שהוא מיוסד על ששת ימי בראשית, דכת' כי ששת ימים (שמות כ, י"א). מיוסדים על אדני פז (שיה"ש שם /שיר השירים ה', ט"ו/), אילו דברי תורה הנחמדים מזהב ומפז (תהלים יט, יא). ד"א מיוסדים על אדני פז, אילו פרשותיה שלתורה שהן נדרשות לפניהן ולאחריהן, ולמה הן דומות, רב הונא בש' בר קפרא א' לעמוד הזה

113

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה ל

 יתיה בגלל למזכי באוריתא. שרי ר' חייא בכי. אמ' ר' יוחנן מה את בכי, אמ' ליה על דלא שבקת לסיבותך כלום. אמ' ליה חייא ברי קלה היא בעיניך מה שעשיתי, שמכרתי דבר שניתן לששה ימים וקניתי דבר שניתן לארבעים יום. עולם כולו ומלואו לא נברא אלא בששה ימים, דכתיב כי ששת ימים עשה י"י את השמים ואת הארץ (שמות כ, יא), אבל התורה ניתנה לארבעים יום, שנאמר ויהי שם עם י"י ארבעים יום וארבעים לילה (שם /שמות/ לד, כח), וכתיב ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה (דברים ט, ט). כד דמך ר' יוחנן היה דורו קורא עליו אם יתן איש

114

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה י

 שוקיו עמודי שש וגו' שוקיו זה העולם שנשתוקק הקב"ה לבראתו כמה דתימא ועלי תשוקתו ומנין שכן הוא אומר שנאמר (בראשית ב) ויכלו השמים והארץ וגו' אין ויכלו אלא לשון תאוה שנאמר (תהלים פד) נכספה וגם כלתה נפשי וגו' עמודי שש שהעמיד כל מעשה בראשית לששה ימים שנא' (שמות כ) כי ששת ימים עשה ה' וגו' הרי שלשה אמהות שמהם נבראו הכל, מיוסדים על אדני פז שיסודן היה שלשה דברים משובחים ואין כמותן בעולם הה"ד (משלי ג) ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה (שם /משלי ג'/) בדעתו תהומות נבקעו זה הים חכמה היא יראת ה' כמה דתימא (איוב כח) הן

115

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יב

 נשיאים, הם נשיאי המטות הם שהיו ממונים עליהם במצרים (שמות ה) ויכו שטרי בני ישראל וגו' הם העומדים על הפקודים על מנין הדגלים כמה דתימא (במדבר א) ואתכם יהיו איש איש למטה וגו'.יז [ז, ג] ויביאו את קרבנם לפני ה' שש עגלות צב וגו', שש כנגד ששת ימי בראשית שש כנגד ששה סדרי משנה שש כנגד אמהות אלו הן שרה ורבקה רחל ולאה בלהה זלפה, שש אמר רב הונא כנגד ו' מצות שהמלך מצווה עליהם בכל יום אלו הן (דברים יז) לא ירבה לו נשים רק לא ירבה לו סוסים וכסף וזהב לא ירבה לו מאד לא תטה משפט

116

במדבר רבה (וילנא) פרשת מטות פרשה כב

 וכן חנה אומרת (שמואל א ב) ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל, ה' מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם, מה אף מרומם באף שהוא מביא לזה מרומם את זה, שאלה מטרונה אחת את רבי שמעון בן חלפתא לכמה ימים ברא הקב"ה את העולם אמר לה לששת ימים שנא' (שמות כ) כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, א"ל מאותה שעה ועד עכשיו מה עושה, א"ל יושב ועושה סולמות, מעלה לזה ומוריד לזה, לכך נאמר כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים, תדע לך כשביקש שיעשירו בני ראובן ובני גד הפיל את המדינים לפני ישראל כדי שיעשירו בני גד ובני

117

במדבר רבה (וילנא) פרשת מסעי פרשה כג

 כל אשר לו מלמד שהודה עכן שבשבת גנב והוציאם מיריחו והטמין בתוך אהלו ונסקל על חלול שבת ונשרף על שמעל בחרם ומנין את מוצא שכן הקב"ה אמר ליהושע ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גבורי החיל וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה הקף את העיר פעם אחת כה תעשו ששת ימים וז' כהנים ישאו ז' שופרות היובלים וגו' ללמדך שבשבת נכבשת חומת העיר דבר זה עשה יהושע מדעתו והסכים הקב"ה על ידו אמר יהושע השבת קדש דכתיב (שמות לא) ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם וכל מה שכבשנו יהא קדש שנא' (יהושע ו) וכל כסף וזהב וכלי נחשת

118

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ה

 אפילו קופה של סאה לא היה יכול לסבול, ואית דאמרי אפילו סבניה לא הוה יכול למיסבל, אלא אחרנין מעברין ליה מעילווי, דהוא לא היה יכול, לקיים מה שנאמר מעולפת ספירים.א [טו] שוקיו עמודי שש, שוקיו זה העולם, עמודי שש שהוא מיוסד לששה ימים דכתיב (שמות לא) כי ששת ימים עשה ה' וגו' מיוסדים על אדני פז, אלו פרשיותיה של תורה שנדרשות לפניהם ולאחריהם, ולמה הם דומות לעמוד זה שיש לו בסיס מלמטן וקיפלורוסים מלמעלן, כך פרשיות התורה נדרשות לפניהם ולאחריהם, לפניהם מניין שנא' (ויקרא י"ט) ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע, מה כתיב בתריה וכי תבואו אל הארץ

119

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ו

 הביאו אותן, הה"ד (במדבר ז') ויביאו את קרבנם לפני ה' שש עגלות צב, כנגד ששה רקיעים, ולא שבעה הם, א"ר אבון הן דמלכא שרי טמיקון, שש כנגד שש ארצות, ארץ, ארקא, אדמה, גיא, ציה, נשיה, תבל, וכתיב (תהלים ט) והוא ישפוט תבל בצדק, ו' כנגד ו' ערכי משנה, שש כנגד ששת ימי בראשית, ו' כנגד ו' אמהות, שרה רבקה רחל לאה זלפה בלהה, צב דומות לקוליינון, צב מצויינות, צב מטוכסות, צב שצבא הלוים עומדים עליהם, תני בשם נחמיה כמין קמרוטין היו שלא יהיו כלי שרת מתבקעין, ושני עשר בקר כנגד שנים עשר נשיאים, עגלה על שני הנשיאים, ושור לאחד, מלמד

120

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ח

 הדין בית כרם דידי הוה וזבינתיה בגין מלעי באוריתא, מטון חד בית זיתא ואמר כמו כן, שרי ר' חייא בר אבא בכי, א"ל מה את בכי, א"ל בכי אנא דלא שבקת לסיבותיך כלום, א"ל חייא בני ונקלה זו בעיניך מה שעשיתי שמכרתי דבר שניתן לששה ימים שנא' (שמות כ') כי ששת ימים עשה ה', אבל התורה ניתנה לארבעים יום שנא' (שם /שמות/ ל"ד) ויהי שם עם ה' ארבעים יום, וכתיב (דברים ט') ואשב בהר ארבעים יום, כד דמך רבי יוחנן היה דורו קורא עליו אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב ר' יוחנן את התורה בוז יבוזו לו,

1234567891011121314151617181920