ששת

ששת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8968 מקורות עבור ששת. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה טז

 הושע יד ג).ויניחהו [בגן עדן] ר' יודן ור' ברכיה ר' יודן אמר היניחו והיגן עליו ועידנו מכל אילני גן עדן, [ר' ברכיה אמר להניחו ולהגן עליו ולעדנו מכל אילני גן עדן]. ויניחהו נתן לו מצות שבת היך מה דאת אמר וינח ביום השביעי (שמות כ יא), לעובדה, ששת ימים תעבד (שם שם /שמות כ'/ ט), ולשומרה, שמור את יום השבת (דברים ה יב), ד"א לעובדה ולשמרה אילו הקורבנות תעבדון את האלהים (שמות ג יב) תשמרו להקריב לי (במדבר כח ב).(טז) [ויצו י"י אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל] ר' לוי א' ציוהו על שש מצות,

102

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נו

 לי הקב"ה להקריב את בני שם, אמר לו, יצחק בני רואה את מה שאני רואה, אמר לו הין, אמר לשני נעריו רואים אתם מה שאני רואה, אמרו לו לאו, אמר הואיל ואינכם רואים שבו לכם פה עם החמור שאתם דומים לחמור [מכאן שהעבדים דומים לחמור], רבנין מייתין לה ממתן תורה ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך וגו' ועבדך ואמתך ובהמתך (שמות כ ט י). אמר ר' יצחק עתיד המקום לירחק מבעליו, לעולם, תלמוד לומר זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי איויתיה (תהלים קלב יד) לכשיבוא אותו שכתוב בו עני ורוכב על חמור וגו' (זכריה ט ט).ואני והנער נלכה

103

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה ג

 מרי אסיאן א"ר ברכיה טובה דריסה אחת שדרס הקב"ה במצרים כמה דתימא (שמות יב) ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה ממלא חפנים פיח כבשן של משה ואהרן למה שבזה היתה גאולה ובזה לא היתה גאולה, אמר ר' חייא בר אבא טוב מלא כף נחת זה יום השבת ממלא חפנים עמל אלו ששת ימי המעשה אלא ורעות רוח רעותיה למעבד עיבידתיה בהון, תדע לך שכן שאין ישראל נגאלין אלא בזכות שבת שנא' (ישעיה ל) בשובה ונחת תושעון, א"ר יעקב בר קורשוי טוב מלא כף נחת זה העולם הבא ממלא חפנים עמל זה העוה"ז, אלא ורעות רוח רעותא דרשיעא למעבד עבידתהון בעלמא הדין

104

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה ד

 והנפש, הארץ שנאמר (משלי ל) ארץ לא שבעה מים, האשה מנין (שם /משלי ל'/) אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און, הנפש מנין (קהלת ו) גם הנפש לא תמלא, שלשה נוטלין בשופע ונותנין בשופע, הארץ, והים, והמלכות, אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי ששה פעמים כתיב כאן נפש כנגד ששת ימי בראשית א"ל הקב"ה לנפש כל מה שבראתי בששת ימי בראשית לא בראתי אלא בזכותך ואת יוצאת וחוטאת נפש כי תחטא.ג ד"א נפש כי תחטא (משלי יט) גם בלא דעת נפש לא טוב, אמר רבינא בר אבינא משל לאורח שהי' רגיל לבא עם הנץ החמה ושכח ושמש מטתו

105

ויקרא רבה (וילנא) פרשת צו פרשה ח

 ויקרא רבה (וילנא) פרשת צו פרשה חא [ו, יג] זה קרבן אהרן ובניו,, רבי לוי פתח (תהלים עה) כי אלהים שופט מטרוניתא שאלה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו בכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו אמר לה לששת ימים דכתיב (שמות לא) כי ששת ימים עשה ה' את השמים וגו', אמרה לו ומאותה שעה עד עכשיו מהו יושב ועושה אמר לה מזווג זווגים, אשתו של פלוני לפלוני בתו של פלוני לפלוני ממונו של פלוני לפלוני, אמרה לו הדא הוא אף אני יכולה לעשות כן כמה עבדים יש לי וכמה שפחות יש לי ואני יכולה לזווגם בשעה אחת, אמר

106

ויקרא רבה (וילנא) פרשת שמיני פרשה יא

 כהנא פתח (משלי ט) חכמות בנתה ביתה טבחה טבחה וגו' שלחה נערותיה וגו' מי פתי וגו', ר' ירמיה בר אלעאי פתר קרא בברייתו של עולם, חכמות בנתה ביתה זה הקב"ה דכתיב ביה (שם /משלי/ ג) ה' בחכמה יסד ארץ, חצבה עמודיה שבעה אלו שבעה ימי בראשית שנאמר (שמות כ) כי ששת ימים וגו' (בראשית ב) ויברך אלהים את יום השביעי טבחה טבחה ויאמר אלהים תוצא הארץ, מסכה יינה ויאמר אלהים יקוו המים אף ערכה שולחנה ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, שלחה נערותיה תקרא זה אדם וחוה, על גפי מרומי קרת שהסיטן הקב"ה וקרא אותן אלהות הה"ד והייתם

107

ויקרא רבה (וילנא) פרשת קדושים פרשה כה

 ר' ברכיה ור' סימון בשם ר' שמואל ב"ר נחמני כתיב (יהושע ה) וימל את בני ישראל אל גבעת הערלות אמר ר' לוי מקום שהיא גבעה בערלה.ח (שיר /השירים/ ה) שוקיו עמודי שש שוקיו זה העולם עמודי שש שהוא מיוסד על ימי בראשית דכתי' (שמות כ) כי ששת ימים עשה ה' וגו' מיוסדים על אדני פז אלו דברי תורה כד"א (תהלים יט) הנחמדים מזהב ומפז רב ד"א מיוסדים על אדני פז אלו פרשיותיה של תורה שהן נדרשות לפניהם ולאחריהם ולמה הן דומות רב הונא בשם בר קפרא אמר כעמוד הזה שיש לו בסיס מלמטן וקיפלוס מלמעלה כך הם פרשיותיה של

108

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת ויקרא פרשה ג

 אמ' ר' ברכיה טובה דריסה אחת שדרס הקב"ה בארץ מצרים, היך מה דאת אמר ועברתי בארץ מצרים (שמות יב, יב). ממלא חפנים פיח הכבשן שלמשה ושלאהרן. למה, בזה היתה גאולה ובזה לא היתה גאולה. אמ' ר' חייה בר אבא טוב מלא כף נחת, זה יום השבת. ממלא חפנים עמל, אילו ששת ימי המעשה. אלא ורעות רוח, רעותיה למעבד עיבדתיה בהון. תדע לך שהוא כן שאין ישראל נגאלין אלא בשבת. הה"ד בשובה ונחת תיושעון (ישעיה ל, טו), בשבה ונחת תיושעון. אמ' ר' יעקב בן קורשאי טוב מלא כף נחת, זה העולם הבא. ממלא חפנים עמל, זה העולם הזה. אלא ורעות רוח,

109

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת ויקרא פרשה ד

 שבעה מים (משלי ל, טז). האשה מנין, אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און (שם /משלי ל'/ כ). נפש מנין, וגם הנפש לא תמלא (קהלת ו, ז). שלשה נוטלין בשפע ונותנין בשפע, ואילו הן הארץ הים והמלכות. ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי ששה פעמים כתוב כן נפש נפש, כנגד ששת ימי בראשית. אמ' לה הקב"ה לנפש כל מה שבראתי בששת ימי בראשית לא בראתי אלא לזכותך, את יוצאה וחוטאה וגוזלת וחומסת, נפש כי תחטא בשגגה.[ג] גם בלא דעת נפש לא טוב אץ ברגלים חוטא (משלי יט, ב). אמ' רב ביבא בר אבינא לאורח שהיה רגיל לבוא עם הנץ

110

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת צו פרשה ח

 פרשת צו פרשה ח[א] זה קרבן אהרן ובניו (ויקרא ו, יג). ר' לוי בר חיתא פתח כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים (תהלים עה, ח). מטרונה שאלה את ר' יוסי בן חלפותא אמרה לו לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו, אמ' לה לששה ימים, דכתיב כי ששת ימים עשה י"י את השמים ואת הארץ (שמות לא, יז). אמרה לו מיכן ואילך מה יושב ועושה, אמ' לה יושב ומזויג זיווגים, בתו שלפלוני לפלוני, אשתו שלפלוני לפלוני, ממונו שלפלוני לפלוני. אמרה לו כמה עבדים וכמה שפחות יש לי ולשעה קלה אני מזווגתן. אמ' לה אם קלה היא בעיניך קשה היא

1234567891011121314151617181920