ששת

ששת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8968 מקורות עבור ששת. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא קלה

 היום כולו תלמוד לומר +במדבר כט לה+ לכם יכול יהא אדם אוכל ושותה כל היום כולו תלמוד לומר עצרת לה' אלהיך הא כיצד תן חלק לבית המדרש ותן חלק לאכילה ושתיה. רבי ישמעאל אומר לפי שלא למדנו שימי מועד אסורים במלאכה, מנין לימי מועד שאסורים במלאכה תלמוד לומר ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת, מה שביעי עצור אף ששי עצור או מה שביעי עצור מכל מלאכה אף ששי עצור מכל מלאכה תלמוד לומר ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלהיך שביעי עצור מכל מלאכה ואין ששי עצור מכל מלאכה הא לא מסרו הכתוב אלא לחכמים לומר איזה

92

מדרש תנאים לדברים פרק ה

 אמרו קדשהו על היין בכניסתו אין לי אלא קדושה ללילה קדושה ליום מנין ת"ל (שמות ל"א י"ד) ושמרתם את השבת: אין לי אלא לשבתות לימים טובים ולמועדים מנין ת"ל (ויק' כ"ג ל"ז) אלה מועדי ה' מקראי קדש: כאשר צוך ה' אלהיך היכן צוך במרה:פסוק יג(יג). ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכי היאך אפשר לאדם לעשות כל מלאכה בששה ימים אלא אם אתה שובת כאלו כל מלאכתך עשויה:פסוק יד(יד). ויום השביעי שבת לה' אלהיך למה נאמר לומר לך מה הקב"ה הקדים מה שהיה עתיד לעשות בשבת ועשאו מערב שבת אף אתה הקדים מה שאתה עתיד לעשות

93

מדרש תנאים לדברים פרק טז

 למקדש וקרא והקריב שלמיו לא יצא באותו היום מירושלם לחזור למקומו אלא ילין שם ויחזור למחר לעירו שנ' ופנית בב' וה' לאה') והלכת לאה' כבר אתה מובטח שאהלך שלום שנ' (איוב ה כד) וידעת כי שלום אהליך (שם ה כה) וידעת כי רב זרעך:פסוק ח(ח). ששת ימים תאכל מצות כתוב אחד אומר ששת ימים וכתוב אחד אומר שבעת ימים כיצד השביעי היה בכלל ויצא מן הכלל ללמד ולא ללמד על עצמו בלבד יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא מה השביעי רשות אף כולן רשות או מה השביעי רשות אף הלילה הראשון רשות ת"ל (שמות יב יח) בראשון

94

מגילת תענית (ליכטנשטיין) הסכוליון

 תעשה לך בכורי קציר חטים. וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליי בשבועותיכם. ועוד כתיב וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם. ואומר תספרו חמשים יום. לא תהיה ספירתך חמשים ואם כן נמצאת כי פעמים חמשים ואחד פעמים חמשים ושנים עד חמשים וששה. ועוד כתוב אחד אומר שבעת ימים מצות תאכלו וכתיב ששת ימים תאכל מצות היאך נתקימו שניהם אלא שבעה בישן וששה בחדש ואם תאמר אחר השבת הונף העומר אינן ששה בחדש. אמר חד ביתוסא לרבן יוחנן בן זכאי משה אוהב היה את ישראל והיה יודע שעצרת אינה אלא יום אחד וקבעה להם אחר השבת שיהיו נחים שני ימים זה אחר

95

סדר עולם רבה (ליינר) פרק ו

 סדר עולם רבה (ליינר) פרק וביום השביעי אחר עשרת הדברות עלה משה להר, שנאמר וישכן כבוד ה' על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים (שמות כד טז), לטהרו למשה, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן וגו', ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה (שם /שמות כ"ד י"ח/), בי"ז בתמוז ירד ושבר את הלוחות, ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם וגו' (שם /שמות/ לב ל), עלה בשמנה עשר בתמוז, וביקש רחמים על ישראל, דכתיב ואתנפל לפני ה' את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה אשר התנפלתי כי אמר ה' וגו' (דברים

96

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יב

 ויהי בקר יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום ששי, אמר לו רבי נחמיה כמלקטי תאנים הן, כל אחד ואחד הופיע בזמנו, ר' ברכיה על הדא דר' נחמיה אמר ותוצא הארץ, דבר שהיה פקוד בידיה.ה דרש ר' נחמיה איש כפר סיחון כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וגו', ג' דברים הללו הן הן עיקר ברייתו של עולם, ושהו ג' ימים והוציאו ג' תולדות, הארץ בראשון כבית הלל, ושהתה ג' ימים ראשון ושני ושלישי והוציאה ג' תולדות, אילנות ודשאים, וגן עדן, רקיע בשני, ושהה ג' ימים שני ושלישי ורביעי, והוציא ג' תולדות חמה

97

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה טז

 קחו עמכם דברים ושובו אל ה' וגו', ויניחהו, ר' יודן ור' ברכיה, רבי יודן אמר הניח לו והגין עליו ועדנו מכל אילני גן עדן, רבי ברכיה אמר להניחו ולהגן עליו ולעדנו מכל אילני ג"ע =גן עדן=, ויניחהו נתן לו מצות שבת, כמה דאת אמר (שמות כ) וינח ביום השביעי, לעבדה, ששת ימים תעבוד, ולשמרה (דברים ה) שמור את יום השבת לקדשו, דבר אחר לעבדה ולשמרה אלו הקרבנות שנאמר (שמות ג) תעבדון את האלהים, וכתיב (במדבר כח) תשמרו להקריב לי במועדו.ו [ב, טז] ויצו ה' אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל, ר' לוי אמר צווהו על שש

98

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נו

 שאני רואה א"ל הין, אמר לשני נעריו רואים אתם מה שאני רואה אמרו לו לאו, אמר הואיל וחמור אינו רואה ואתם אין אתם רואים שבו לכם פה עם החמור ומניין שהעבדים דומין לבהמה מהכא שבו לכם פה עם החמור עם החמור רבנן מייתי ליה מהכא ממתן תורה שנאמר (שמות כ) ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וגו' אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ובהמתך, א"ר יצחק עתיד המקום לירחק מבעליו, ולעולם, תלמוד לומר (תהלים קלב) זאת מנוחתי עדי עד פה אשב לכשיבא אותו שכתוב בו (זכריה ט) עני ורוכב על חמור, ואני והנער נלכה עד כה, א"ר יהושע בן לוי נלך

99

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה סח

 אצלו וירא והנה גמלים באים, יעקב הלך אצל זיווגו דכתיב ויצא יעקב.ד רבי יהודה בר סימון פתח (תהלים סח) אלהים מושיב יחידים ביתה, מטרונה שאלה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו אמר לה לששת ימים כדכתיב (שמות כ) כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, אמרה לו מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו, אמר לה הקב"ה יושב ומזווג זיווגים בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני, אמרה לו ודא הוא אומנתיה אף אני יכולה לעשות כן כמה עבדים כמה שפחות יש לי לשעה קלה

100

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יב

 כת' ויהי ערב ויהי בקר יום אחד, יום ב', יום ג', יום ד', יום ה', יום ו', אמר ליה ר' נחמיה כמלקטי תאנים היו כל אחד ואחד הופיע בזמנו, ר' ברכיה על הדה דר' נחמיה ותוצא הארץ (בראשית א יב) דבר שהיה פקוד בידה. דרש ר' נחמיה איש שיחין כי ששת ימים עשה י"י את השמים ואת הארץ [את הים וגו'] (שמות כ יא), שלשה דברים הללו הן הן עיקר ברייתו שלעולם ושהו משלשה שלשה ימים והוציאו משלש שלש תולדות, הארץ בראשון כבית הילל ושהת ג' ימים ראשון ושיני ושלישי והוציאה ג' תולדות אילנות ודשאים וגן עדן, רקיע בשיני ושהא

1234567891011121314151617181920