שרשי הי"ם הלכות עדות פרק ג

שרשי הי"ם הלכות עדות פרק ג

  

הלכה ד
[ד] שורש מפיהם ולא מפי כתבם
דין תורה שאין מקבלים עדות אלא מפי העדים מפיהם ולא מפי כתב ידם. הנה בגמ' בפ' מי שאחזו דע"א ע"א באלם שאינו יכול להגיד אלא ע"י כתב אינו יכול להעיד דרחמנא אמר ע"פ שנים עדים מפיהם ולא מפי כתבם והתוס' ביבמות דל"א ע"ב ד"ה דחזו בכתבה כו' ובכתובות ד"ך ד"ה ור' יוחנן כו' כתבו דיכולים העדים לשלוח עדותן לב"ד ע"י כתב הואיל וזוכרים עדותן הו"ל ראויים להגיד ושאני אלם דאינו ראוי להגיד בע"פ וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת ומדברי הרא"ש ביבמות משמע דקאי בשיטת התוס' ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.