שרשי הי"ם הלכות חגיגה פרק א

שרשי הי"ם הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה ד
[ד] שורש שלמי חגיגה ועולת ראיה אי יש תשלומין כל ז'
מי שלא הקריב בי"ט הראשון כו' הרי זה מקריבן בשאר ימות הרגל כו'. הכי איתא בפ"ב דחגיגה מי שלא חג בי"ט ראשון חוגג והולך כו' והובאה משנה זו בפ"ב דביצה ד"ך ע"ב אמרו להם ב"ש אף זו אין קבוע לה זמן דתנן מי שלא חג כו' הנה מתוך הסוגיא מבואר יפה דשלמי חגיגה ועולת ראיה יש להם תשלומים כל ז' ודלא כאותה תוספתא שהביאו התוס' בפ"ק דחגיגה ד"ז ע"ב ד"ה יש בשמחה דקתני שהשמחה יש לה תשלומין כל ז' ולא בחגיגה ועולת ראיה ועיין בדברי הלח"מ בפרקין יע"ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.