שרשי הי"ם הלכות זכיה ומתנה פרק ג

שרשי הי"ם הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה ה
[ה] שורש נותן לחבירו דבר שאינו מסויים
כשם שהמוכר צריך לסיים המכר כך הנותן כיצד הכותב לחבירו קרקע מנכסי נתונה לך או שכתב כל נכסי קנויי' לך חוץ ממקצתם. הנה בדין זה דנותן לחבירו דבר שאינו מסויים אי קנה במחלוקת הוא שנוי דלדעת רבינו מבואר דלא קנה וכן דעת רש"י בפ"ק דגיטין ד"ח וכ"ד הרי"ף והר"י ן' מיגאש משום דבכל חד וחד מצי למדחי לא זה שהקנתי לך אלא זה וכמ"ש ה"ה ומרן כ"מ ויש חולקים וס"ל דקנה והנה לשיטת רבינו הלזו הק' ה"ה מההיא דפסק רבינו בפכ"א מה' מכירה האומר לחבירו בית בביתי אני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.