שרשי הי"ם הלכות גניבה פרק ט

שרשי הי"ם הלכות גניבה פרק ט

  

הלכה י
[י] שורש רחמי האב על הבן
היה הדבר ברור לבעה"ב שזה אינו הורגו לפיכך האב הבא במחתרת על בנו אינו נהרג. הכי איתא דע"ב ת"ר אין לו דמים אם זרחה השמש עליו וכי השמש עליו בלבד זרח אלא אם ברור לך כשמש שאין לו שלום עמך הרגהו ואם לאו אל תהרגהו ותניא אידך כו' אלא אם ברור לך כשמש שיש לו שלום עמך אל תהרגהו ואם לאו תהרגהו ק' סתמא אסתמא ל"ק כאן באב על הבן כאן בבן על האב ופי' האב על הבן הבא במחתרת מספקא אל יהרגהו דודאי רחמי האב על הבן ואינו בא אלא על עסקי ממון לבד ולא על עסקי נפשות ודע דבענ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.