שרשי הי"ם הלכות גירושין פרק יב

שרשי הי"ם הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה טז
[טז] שורש נשים מסיחות לפי תומן
והכל נאמנים להעיד חוץ מחמש נשים כו'. הנה בענין החמש נשים שאינן נאמנות להעיד בעגונא דאתתא נסתפק הר"מ ן' חבי"ב בס' עזרת נשים ס"ק ל"ח אם הם נאמנות במסל"ת והעלה הדבר בס' יע"ש ואנכי לא ידעתי אמאי לא פשיט לה מדברי הריב"ש בסי' ש"פ שהביא ראיה לסברתו דלא בעי' במסל"ת קשר דברים מהא דפריך ודילמא שד הוא ודילמא צרה היא ולא פריך ודילמא גוי הוא ש"מ דכל שאמר הגוי מת מל"ת הוא והביא הרב דברי הריב"ש הללו ואף ע"פ שהרב ז"ל שם דחה ראיה זו מ"מ הריב"ש ז"ל המאשרה ומק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.