שרשי הי"ם הלכות גזלה ואבדה פרק יא

שרשי הי"ם הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  

הלכה יח
[יח] כהן שראה את האבידה כו' מבטל עשה דקדושים יהיו ואין עשה דוחה עשה ול"ת כו'. דע שהתוס' במכות דט"ו ע"א דעשה ול"ת דגרושה לכהן הוי לאו שאינו שוה בכל: עיין להתוס' ביבמות ד"ו ע"א שכתבו דכל דשוה באנשי' ובנשים חשיב שוה בכל ואלמנה לכ"ג חשיב שוה בכל מפני שגם האשה בכלל האיסור ועוד אמרו דנזיר מצורע מגלח מפני דעשה דגילוח שלו אלים משום שלום הבית אבל עשה ול"ת באלמנה לכ"ג אינו נדחה מפני עשה דיבום יע"ש: וזה הפך דבריהם דמכות ומה שיש ליישב בזה עדיין ק' ממ"ש הם עצמן בר"פ יש מותרות יע"ש וביאור ד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.