שרשי הי"ם הלכות בית הבחירה פרק ז

שרשי הי"ם הלכות בית הבחירה פרק ז

  

הלכה ו
[ו] שורש אין ישיבה בעזרה
אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. הנה הרב מש"ל כאן עמד בהאי איסורא שאין ישיבה בעזרה אם הוא דאורייתא או דרבנן וכתב שהתוספות בזבחים די"ו ע"א ד"ה הגהה נראה דספוקי מספ"ל מילתא שכתבו ושמא אינו מן התורה תדע כו'. אמנם מדבריהם פ"ב דיומא דכ"ה ד"ה אין שהק' והיכי אכיל מוכח דס"ל דמן התורה אסור וכן הכריח מדברי רש"י בפ' חלק דק"א שכתב גמירי שאין ישיבה בעזרה הלמ"מ ולא מקרא וכ"ן מדבריו פ"ז דסוטה ד"מ שכתב אלא למלכי ב"ד בלבד שחלק להם המקום כבוד להראות שמלכותו ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.